NIEUWE WET- EN REGELGEVING
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur per 1-1-2015 wordt de website van de Nederlandse orde van advocaten de komende tijd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het kan voorkomen dat u op deze website verwijzingen naar de oude regelgeving aantreft. Deze verwijzingen worden zo spoedig mogelijk aangepast.

De nieuwe regelgeving vindt u onder Nieuwe regelgeving per 1-1-2015.

Onze excuses voor dit ongemak.
Advocaten   Voor uw praktijk   Centrale Controle Verordeningen 2014   Uitgelicht   CCV 2014

DIGITALE CENTRALE CONTROLE OP DE VERORDENINGEN 2014

Iedere advocaat, die in 2014 op het tableau stond ingeschreven, is, in het kader van de centrale controle op de verordeningen (hierna: CCV), verplicht opgave over het jaar 2014 te doen. Dit gebeurt via de kantooropgave en de individuele opgave.
De CCV bestaat uit verschillende categorieën vragen die betrekking hebben op verschillende verordeningen die in 2014 op advocaten van toepassingen waren.

Hieronder treft u de belangrijkste punten met betrekking tot de CCV over 2014 aan.

WAT BETEKENT DAT VOOR U?

Er kan alleen digitaal CCV-opgave gedaan kan worden via https://ccv.advocatenorde.nl

Om toegang te krijgen tot de CCV moet er worden ingelogd met de pas. Indien u niet over een pas beschikt, kan u deze aanvragen via https://advocatenpas.advocatenorde.nl.

Meer informatie over de advocatenpas.

In de week van 12 januari 2015 ontvangt u per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot het doen van CCV-opgave. De deadline voor het invullen van het formulier is 6 februari 2015.

Uitstel tot het doen van CCV-opgave is niet mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent CCV-opgave te doen binnen de gestelde termijn (6 februari 2015), dient u contact op te nemen met de deken in uw arrondissement. Het niet tijdig doen van CCV-opgave kan leiden tot een dekenbezwaar op grond van artikel 46f Advocatenwet.

Kantooropgave

Voor alle kantoren is bij de Orde een kantoorverantwoordelijke geregistreerd. De kantoor-verantwoordelijke is de advocaat die namens het kantoor verantwoordelijk is voor onder andere de CCV-opgave van het kantoor. De kantoorverantwoordelijke moet werkzaam zijn op het kantoor zelf. Deze advocaat hoeft de CCV-kantooropgave niet daadwerkelijk zelf te doen. Hij kan daarvoor een andere persoon (ook een niet-advocaat) machtigen. Deze machtiging kan alleen via de aanvraag van de pas dan wel de beheersite van de advocatenpas worden doorgegeven.

Wijzigt de kantoorverantwoordelijke, dan dient dat doorgegeven worden aan adres@advocatenorde.nl. Daarbij moeten de volgende gegevens verstrekt worden: voorletters, tussenvoegsel, achternaam, functie en het rechtstreekse e-mailadres.

Individuele opgave

De indivuele opgave kan door de advocaat zelf gedaan worden of door een daartoe door de advocaat aangewezen gemachtigde. Ook hiervoor geldt dat deze machtiging via de aanvraag van de pas of de beheersite van de advocatenpas doorgegeven dient te worden.

Ook advocaat-stagiaires, EU-advocaten en Raio’s dienen CCV-opgave te doen.

Eenmanskantoren

Kantoren waar volgens onze registratie één advocaat werkzaam is, krijgen het kenmerk eenmanskantoor mee. Bijvoorbeeld een nevenvestiging van een kantoor waar één advocaat werkzaam is, wordt gezien als eenmanskantoor.

De opgave voor eenmanskantoren is in twee delen opgesplitst: een kantoorgedeelte en een individueel gedeelte. Voor beide gedeeltes moet een eigen formulier worden ingevuld. Dit betekent dat een eenmanskantoor twee formulieren moet invullen, waarbij voor beide formulieren apart moet worden ingelogd.

Meerdere vestigingen

Indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft, hoeft u slechts voor één van
de vestigingen de kantooropgave in te vullen. Voor de andere vestigingen dient u in te loggen bij de kantooropgave en in het formulier aan te geven voor welke vestiging
de kantooropgave is ingevuld.

OVERIGE INFORMATIE OVER DE CCV


CONTACT

Heeft u vragen over de CCV, neem dan contact op met de afdeling Toezicht van de NOvA via 070- 335 35 78 of per e-mail ccv@advocatenorde.nl