Advocaten   Voor uw praktijk   Centrale Controle Verordeningen 2013   Uitgelicht   CCV 2013

DIGITALE CENTRALE CONTROLE VERORDENINGEN 2013

Iedere advocaat, die in 2013 op het tableau stond ingeschreven, is, in het kader van de Centrale Controle Verordeningen (hierna: CCV), verplicht opgave over het jaar 2013 te doen. De opgave betreft onder andere de naleving van de Verordening op de administratie en financiële integriteit (Vafi) en de Verordening op de vakbekwaamheid.

Hieronder treft u de belangrijkste punten met betrekking tot de CCV over 2013 aan.

Alleen digitaal

Er kan alleen digitaal CCV-opgave gedaan kan worden. Daarop is geen uitzondering mogelijk.

Om toegang te krijgen tot de CCV moet er worden ingelogd met de pas. Indien u niet over een pas beschikt, kan u deze aanvragen.
Meer informatie over de advocatenpas.

In de tweede week van januari 2014 ontvangt u per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot het doen van CCV-opgave. De deadline voor het invullen van het formulier is 14 februari 2014.

Uitstel tot het doen van CCV-opgave is niet mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent CCV-opgave te doen binnen de gestelde termijn van 14 februari 2014, dient u contact op te nemen met de raad van toezicht van uw arrondissement. Het niet tijdig doen van CCV-opgave kan leiden tot een Dekenbezwaar.

Kantooropgave

Voor alle kantoren is bij de Orde een kantoorverantwoordelijke geregistreerd. De kantoor-verantwoordelijke is de advocaat die namens kantoor verantwoordelijk is voor onder andere de CCV-opgave van het kantoor. De kantoorverantwoordelijke moet werkzaam zijn op het kantoor zelf. Deze advocaat hoeft de CCV-kantooropgave niet daadwerkelijk zelf te doen. Hij kan daarvoor een andere persoon (ook een niet-advocaat) machtigen. Deze machtiging kan alleen via de aanvraag van de pas dan wel de beheersite van de advocatenpas worden doorgegeven.

Wijzigt de kantoorverantwoordelijke, dan dient dat doorgegeven worden aan adres@advocatenorde.nl. Daarbij moeten de volgende gegevens verstrekt worden: voorletters, tussenvoegsel, achternaam, functie en het rechtstreekse e-mailadres.

Individuele opgave

De indivuele opgave kan door de advocaat zelf gedaan worden of door een daartoe aangewezen gemachtigde. Ook hiervoor geldt dat deze machtiging via de aanvraag van de pas of de beheersite van de advocatenpas doorgegeven dient te worden.

Ook advocaat-stagiaires, EU-advocaten en Raio’s dienen CCV-opgave te doen.

Eenmanskantoren

Kantoren waar volgens onze registratie één advocaat werkzaam is, krijgen het kenmerk eenmanskantoor mee. Bijvoorbeeld een nevenvestiging van een kantoor waar één advocaat werkzaam is, wordt gezien als eenmanskantoor.

De opgave is in twee delen opgesplitst: een kantoorgedeelte en een individueel gedeelte. Voor beiden moet een eigen formulier worden ingevuld. Dit betekent dat een eenmanskantoor twee formulieren moet invullen. Voor beide formulieren moet apart worden ingelogd.

Meerdere vestigingen

Indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft, hoeft u slechts voor één van de vestigingen de kantooropgave in te vullen. Bij de andere vestigingen kan worden volstaan met het inloggen en vervolgens in het formulier aangeven voor welke vestiging de kantooropgave is ingevuld.

OVERIGE INFORMATIE OVER DE CCV

Contact

Heeft u vragen over de CCV, neem dan contact op met de afdeling CCV via 070- 3353578 of per e-mail ccv@advocatenorde.nl.