Dekenberaad

Alle dekens van de orden in de arrondissementen gezamenlijk vormen het dekenberaad.

In het dekenberaad overleggen de dekens met elkaar over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. Dit betekent dat het dekenberaad als overlegorgaan geen besluiten neemt. Als er iets besloten wordt, wordt dit door alle elf dekens afzonderlijk gedaan. De dekens nemen aan het dekenberaad deel als toezichthouder en klachtbehandelaar en als voorzitter van de raad van de orde in het arrondissement.

Voorzitter dekenberaad
De voorzitter van het dekenberaad is Barbara Rumora-Scheltema. De vice-voorzitter is Jan Frederik Schnitzler.

Foto Barbara Rumora-Scheltema Voorzitter Dekenberaad Foto Jan Frederik Schnitzler Vicevoorzitter Dekenberaad 2023

Barbara Rumora-Scheltema
deken orde van advocaten Amsterdam

Jan Frederik Schnitzler
deken orde van advocaten Oost-Brabant

 

Jaarverslag 2022 dekenberaadJaarverslag en jaarplan dekenberaad
In het jaarverslag rapporteert het dekenberaad over de wijze waarop de dekens in de 11 arrondissementen hun toezichttaken en -bevoegdheden hebben uitgeoefend. In het jaarplan staan de speerpunten waar de dekens dit jaar in het bijzonder hun aandacht op richten. 

Informatie-uitwisseling
Het dekenberaad onderschrijft het belang van een goede informatie-uitwisseling over het functioneren van advocaten in het kader van toezicht. Met verschillende partijen vindt op zowel formele als informele basis informatie-uitwisseling plaats, zoals met de Raad voor Rechtsbijstand en de IND. Verder vindt informeel overleg plaats met bijvoorbeeld de rechtspraak en het OM.

Kenniscentrum Wwft
De deken is toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie over de toepassing van de Wwft.