Curriculum, reglementen, toetsen, buitenstages

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairss die de opleiding zijn gestart tot en met september 2020.

Curriculum
De UO verzorgt voor alle stagiairs het centrale deel van de Beroepsopleiding Advocaten. Zowel het centrale deel als decentrale deel van de UO is te vinden op de website van de UO.

The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek verzorgen als geaccrediteerde aanbieders het decentrale deel van het onderwijs voor eigen advocaat-stagiairs. Meer informatie over het curriculum is te vinden op de websites van deze onderwijsaanbieders. 

Het keuzepakket van de beroepsopleiding kan zo worden samengesteld dat de stagiair voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat voorkomt het op elkaar stapelen van opleidingsverplichtingen voor stagiaires.

Reglementen
In het opleidingsreglement zijn de inhoud van de Beroepsopleiding Advocaten, de cursusonderdelen en, de omvang daarvan, en de opleidingsmaatregelen vastgelegd. Daarbij inbegrepen zijn de eindtermen, de exameneisen en het curriculum van de beroepsopleiding advocaten.

Het examenreglement omvat regels over:

  • de inrichting en de organisatie van het examen;
  • de wijze en tijdstippen waarop aan het examen kan worden deelgenomen;
  • de wijze waarop het examen wordt afgenomen;
  • de instelling, samenstelling en taken van de examencommissie;
  • de delegatie van bevoegdheden betreffende het examen aan de examencommissie.

Toetsen
Aan de Beroepsopleiding Advocaten is een examen verbonden dat bestaat uit meerdere toetsen en daarnaast vakken waarvoor geen toets wordt afgenomen. De stagiairs sluit de vakken major, minor, twee grote keuzevakken, jaarrekeninglezen en beroepsattitude en – ethiek af met een (digitale) toets. Per vak kan ten hoogste drie maal een toets worden afgelegd.
In hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (Voda), de beleidsregel onderwijs en toetsen, het opleidingsreglement en het examenreglement zijn de regels over de opleiding en toetsen te vinden. 

Nadere informatie over de toetskansen, toetsgelegenheden en de toetsverzoeken vindt u op de site van de beroepsopleiding.

Hardheidclausule: extra toetskans
Indien ook de derde toetskans niet is gehaald, kan de stagiair ingevolge artikel 3.19, zesde lid jo negende lid, van de Voda de algemene raad verzoeken hem een extra toetskans toe te kennen. Indien de stagiair een extra toetskans wil verzoeken, dient hij dit te doen uiterlijk vier weken na de desbetreffende toetsgelegenheid. Het negende lid bepaalt dat de algemene raad kan afwijken van het zesde lid waarin staat dat de stagiair ten hoogste drie maal een toets per vak (onderdeel) kan afleggen.

De algemene raad gaat zeer restrictief om met de toepassing van de hardheidsclausule van artikel 3.19, zesde lid jo negende lid, van de Voda. In het verleden zijn uitsluitend verzoeken ingewilligd waarin:
i) sprake was van overmacht (van buiten komend onheil) waardoor iedere toets niet met goed gevolg is afgelegd; en (cumulatief)
ii) alle andere mogelijkheden (behoud toetskans, zelf bepalen derde toetsmoment, alternatieve wijze van toetsing) geen oplossing konden bieden.

De stagiair zal dus moeten aantonen dat sprake is van overmacht bij iedere toets, causaal verband tussen het van buiten komend onheil en het niet behalen van de toetsen, wat de stagiaire heeft gedaan om de effecten van het van buiten komend onheil te verkleinen èn waarom alle andere mogelijkheden in het specifieke geval geen oplossing konden bieden. Door het maken van de toets aanvaardt de stagiaire het risico dat de toets met een onvoldoende resultaat kan worden afgesloten. Dit risico kan niet worden verlegd met een beroep op een extra toetskans.

In de toelichting van de beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt de regeling nader uiteen gezet.

Terme de grâce
Nadat een stagiair is uitgeschreven van het tableau op grond van artikel 8c, derde lid, van de Advocatenwet, kan de algemene raad de stagiaire desgevraagd binnen twee jaar na de uitschrijving ten hoogste twee maal toelaten tot een toetsgelegenheid. Voorwaarde daarvoor is dat het onderwijs is gevolgd en dat nog niet alle toetskansen zijn benut. Artikel 3.22, tweede lid, onder b van de Voda bepaalt dat het verzoek slechts wordt ingewilligd indien de afwijzing naar het oordeel van de algemene raad zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Buitenstages in advocatuur door rio’s, oio’s en raio’s

De NOvA heeft met de rechterlijke macht en het Parket-Generaal afspraken gemaakt over buitenstages in de advocatuur voor rechters in opleiding (rio) en officieren in opleiding (oio) die zijn gestart in de nieuwe rio- of oio-opleiding.