Actueel

Blog

01-10-2016

Jan Loorbach voorzitter Commissie Gedragsregels

"Levendig en doelgericht"

Onze derde commissie bijeenkomst in september 2016 was levendig en doelgericht. Enkele in het oog springende punten zijn met diepgang onderwerp van discussie geweest zoals bijvoorbeeld de vraag wat de wetswijzigingen na 1992 voor de gedragsregels betekenen?

Denk aan de opname van de kernwaarden in de wet en de regeling van het beroepsgeheim. En aan de wettelijke verplichting om in civiele procedures de rechter volledig voor te lichten en bij eis het verweer van de gedaagde - voor zover bekend - in de dagvaarding op te nemen. Als ook de gewijzigde status van de toezichthoudende deken als bestuursrechtelijk orgaan. Ik beschrijf onze denkrichtingen nog maar even niet omdat we in de "neutraalstand "onze gesprekken met alle stakeholders willen aangaan.

Een van onze stakeholders spraken we onlangs: het gezelschap van alle klachtbehandelaars van de raden van de orde. Robert Sanders, de secretaris van de commissie, en ik namen in hoog tempo alle gedragsregels met hen door en dat was enthousiasmerend en verhelderend: (allemaal) vakvrouwen! Vermeldenswaard vind ik onder meer de opmerking dat een duidelijke en ondubbelzinnige toelichting op de gedragsregels van groot belang is, omdat uit de formulering van de desbetreffende gedragsregel zelf niet altijd direct duidelijk wordt wiens belang de regel beoogt te beschermen.

Met de Panamadiscussie in het achterhoofd (en de vraag of deze discussie binnen of buiten de grenzen van het tuchtrecht thuishoort), bediscussieert de commissie niet alleen de ethische dimensie van de kernwaarden en de gedragsregels (naast de juridische dimensie), maar staat zij ook stil bij de eed (en de BW-bepalingen over de overeenkomst van opdracht). Dat je volgens de eed een zaak alleen mag aannemen als je die ‘in gemoede rechtvaardig’ kunt vinden, doet eigenlijk een beroep op ieders eigen eer en geweten. Daarmee is de eed een instructie waaronder de een volgens zijn eed een zaak wel kan aannemen en een ander niet. Interessant dat de eed/belofte zo'n subjectieve instructie geeft… Maar goed, over de eed gaan we niet!

Reacties (0)

Plaats een reactie