Ontwikkeling

In 2016/ 2017 is de NOvA onder de projectnaam BA2020 gestart met verkenning en ontwikkeling van een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten.

2016
In 2016 heeft de NOVA een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen waarmee (beginnende) advocaten in de nabije toekomst te maken krijgen en die daarom meer dan nu deel van hun opleiding zouden moeten uitmaken. In dit onderzoek is gekeken naar onder andere de toenemende diversiteit in de balie, de toenemende specialisatie, de internationalisering en de invloed van ICT op het beroep. Ook heeft de NOvA gekeken naar de aansluiting van de beroepsopleiding op de universitaire opleiding.

2017
Tijdens vier workshops begin 2017 en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich gebogen over de eerste contouren van de toekomstige beroepsopleiding. Na een aantal groepssessies zijn in de zomer van 2017 de contouren ter consultatie voorgelegd aan de balie en relevante stakeholders. De NOvA heeft de ruim 600 integrale reacties gepubliceerd op de website.

2018
De contouren waarin de reacties op de consultatie zijn verwerkt, zijn over de bestaande BA gelegd. Het resultaat hiervan is beschreven in een uitwerkingsrichting. Onderdelen hiervan zijn op 30 januari 2018 (verslag) en 29 maart 2018 (verslag en presentatie) besproken met een aantal CvA-leden.

2019
De voortgang van de BA2020 heeft op de agenda gestaan van het CvA van maart en mei en september 2019. Na de bekendmaking van de hoofdstructuur van de vernieuwde beroepsopleiding, die op 26 juni 2019 is besproken met het college van afgevaardigden, is de algemene raad is (na advies van de drie huidige onderwijsaanbieders) gekomen tot de invulling van de vernieuwde beroepsopleiding. Onder regie van de NOvA is het aantal dagdelen, de precieze verdeling van de vaardigheden en de voorbereiding op de integratieve dagen vastgesteld.

Infographic Waarom BA2020