Dossiers

Coronavirus

Financiële regelingen voor de advocatuur

Financiële regelingen voor de advocatuur

Advocaten kunnen aanspraak maken op algemene steunmaatregelen van de overheid voor ondernemers. Sociaal advocaten met omzetverlies door corona kunnen gebruikmaken van een tegemoetkomingsregeling, evenals van aanvullende maatregelen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Financiële regelingen voor ondernemers

Advocaten kunnen, net als andere ondernemers, aanspraak maken op steun via diverse regelingen voor inkomensondersteuning of tegemoetkoming in de loonkosten. Bekijk een overzicht van alle regelingen, zoals NOW en Tozo, bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn, gebruikt u de KVK Corona Regelingencheck en de CoronaCalculator van VNO-NCW.

Voorschotregeling voor sociaal advocaten

Naast de financiële regelingen van de overheid voor ondernemers kunnen sociaal advocaten aanspraak maken op aanvullende maatregelen van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betreft onder andere een (inmiddels gesloten) voorschotregeling gerelateerd aan het aantal eerder afgegeven toevoegingen. Daarnaast geldt er een zittingstoeslag voor schriftelijke zittingen en mag er in extra-uren-zaken (EXU) tussentijds worden gedeclareerd.

Tegemoetkoming voor sociaal advocaten

De minister voor Rechtsbijstand maakte op 20 mei een extra regeling voor de sociale advocatuur bekend. Die is op 19 juni gepubliceerd, gevolgd door een nadere uitwerking door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) van de tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona. De tegemoetkoming is tot stand gekomen in overleg tussen de NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tegemoetkoming bij omzetverlies
Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd, wordt eind 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector binnen het stelsel. De omzetdaling tussen de 20 procent en het nader te bepalen maximum wordt voor 80 procent gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 40.000 euro.

Aanvraag in december
Sociaal advocaten die ingeschreven staan bij de RvR en die eind dit jaar hun omzet in vergelijking met vorig jaar met meer dan 20 procent hebben zien dalen, kunnen in december 2020 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Het invullen van een eenvoudig aanvraagformulier volstaat daartoe. U hoeft uw inkomensverlies niet zelf aan te tonen, dat berekent de RvR voor u. De RvR neemt in januari 2021 beslissingen op de aanvragen. In de veelgestelde vragen leest u meer over de voorwaarden van de regeling en hoe u deze kunt aanvragen.

Voorbeeldberekeningen
De eerste 20 procent omzetverlies komt voor rekening van de advocaat. Het restant van het omzetverlies wordt gecompenseerd voor 80 procent. De maximumcompensatie wordt bepaald aan het eind van dit jaar aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand (bijvoorbeeld strafrecht of asielrecht), tot maximaal 40.000 euro.

Voorbeeldberekening 1
De zwaarst getroffen sector binnen het stelsel heeft een omzetverlies geleden van 40 procent. Een advocaat die in 2019 100.000 omzet had en in 2020 65.000 euro omzet, heeft 35 procent omzetverlies geleden. De eerste 20 procent daarvan wordt niet gecompenseerd. Van de 15 procent daarboven, wordt 80 procent gecompenseerd, namelijk 12.000 euro.

Voorbeeldberekening 2
De zwaarst getroffen sector binnen het stelsel heeft een omzetverlies geleden van 40 procent Een advocaat die in 2019 100.000 omzet had en in 2020 55.000 euro omzet, heeft 45 procent omzetverlies geleden. De eerste 20 procent daarvan wordt niet gecompenseerd. Van de 20 procent daarboven, wordt 80 procent gecompenseerd, namelijk 16.000 euro. De laatste 5 procent wordt niet gecompenseerd.

Administratie en verantwoording

Voor een adequate financiële afwikkeling van de steunmaatregelen is het noodzakelijk uw administratie hierop in te richten:
• Zorg per afzonderlijke regeling voor een adequate administratieve vastlegging van de ontvangen bedragen, de aanvra(a)g(en) en de beschikking(en) van de steun verlenende instanties met de daarin gestelde voorwaarden.
• Indien sprake is van voorschotten dienen deze adequaat geregistreerd te worden ten behoeve van de (gedeeltelijke) terugbetaling.
• Zorg voor een adequate verantwoording achteraf om het definitieve bedrag van de financiële steun te kunnen onderbouwen en vast te stellen.
• Maak tijdig adequate afspraken met uw administrateur of accountant over de inrichting van de administratie en de mogelijkheden een (accountants)verklaring af te geven. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen.