Dossiers

Digitaal procederen

Programma KEI

Programma KEI

Let op: 'reset' digitaal procederen
Op dinsdag 10 april 2018 maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat er een ‘reset’ van digitaal procederen gaat plaatsvinden. Er wordt voorlopig niet meer verder ontwikkeld aan het huidige systeem en in de toekomst zal de nadruk meer komen te liggen op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak voor iedereen en minder op digitaal procederen voor professionele procespartijen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering als advocaat. De Raad voor de rechtspraak heeft een pagina met vragen en antwoorden over de 'reset' beschikbaar gemaakt.

Dossiers worden toegankelijk via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ waartoe ook cliënten toegang hebben. Processen worden korter, met tijdens zittingen een grotere regierol voor rechters. Dit is, in een notendop, het streven van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van de Raad voor de rechtspraak (Rechtspraak) en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie en de Rechtspraak rollen het digitaal procederen vanaf 2014 gefaseerd en per rechtsgebied uit. Sinds 1 januari 2018 valt het programma KEI binnen de nieuw opgerichte informatievoorzieningsorganisatie (IV-organisatie) van de Rechtspraak.

Het programma KEI bestaat uit twee trajecten, die gelijktijdig worden uitgevoerd:

Gevolgen voor de advocatuur
De NOvA steunt het streven naar een efficiëntere procesvoering die aansluit bij de stand van de technologie. Het is van groot belang dat te doen op een wijze die continuïteit van de rechtsgang en de toegang tot het recht waarborgt. Het moet uitgesloten zijn dat rechtzoekenden hun recht niet kunnen halen omdat het systeem niet of onjuist werkt. Tot slot mag de procesinnovatie nooit ten koste gaan van de mogelijkheden van advocaten om hun cliënten optimaal te vertegenwoordigen. Digitaal procederen heeft gevolgen voor iedereen in Nederland die voor de rechter wil procederen. Voor burgers komt er de mogelijkheid dit geheel digitaal te doen. Voor professionele procespartijen, zoals advocaten en deurwaarders, wordt digitaal procederen verplicht. Concreet betekent dit voor de advocatuur dat procesreglementen zullen veranderen, de dagvaarding zal verdwijnen, termijnen worden aangepast en dat de rechter meer ruimte krijgt om zittingen ‘op maat’ te laten verlopen, onder meer met een nieuwe basisprocedure.

Inbreng NOvA programma KEI
De NOvA is betrokken bij het programma KEI en speelt daarbij een actieve rol. Zo heeft de NOvA naast het uitbrengen van wetgevingsadviezen over het burgerlijk procesrecht en het bestuursrecht een algemene inbreng gedaan bij de debatten over KEI in de Tweede en Eerste Kamer. Hierin uitte de NOvA vooral haar zorgen over de ambitieuze tijdsplanning van de digitalisering:

Ook neemt de NOvA deel aan diverse werkgroepen, gebruikerstesten en pilots. Daarnaast voert de NOvA regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau en heeft contact met andere ketenpartijen, zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Om de wensen van de advocatuur met betrekking tot de werkbaarheid van digitaal procederen kenbaar te maken heeft de NOvA werkgroepen en gebruikersgroepen opgericht die overleggen met de Rechtspraak. Deze werkgroepen kunnen namens de advocatuur terugkoppeling geven aan de Rechtspraak.