Digitalisering rechtspraak

Sinds enkele jaren werken de diverse rechterlijke instanties aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. De invoering hiervan verloopt niet bij elke rechterlijke instantie hetzelfde.

Inbreng NOvA
Namens de advocatuur adviseert de NOvA bij de digitale toegankelijkheid bij de verschillende rechterlijke instanties. Zo heeft de NOvA wetgevingsadviezen uitgebracht over de modernisering van het burgerlijk procesrecht en het bestuursrecht en haar standpunten ingebracht bij de debatten hierover in de Tweede en Eerste Kamer. De NOvA voert regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau en neemt deel aan diverse werkgroepen, gebruikerstesten en pilots. Om de wensen van de advocatuur met betrekking tot digitalisering kenbaar te maken, heeft de NOvA werkgroepen opgericht die namens de advocatuur terugkoppeling geven aan de diverse rechterlijke instanties.

De NOvA zet zich in voor systemen die gemak bieden en vertrouwen geven en waar veilig informatie kan worden uitgewisseld. Bovendien moet het systeem betrouwbaar zijn en moet sprake zijn van een uniforme toegang tot de gerechten en griffies.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht
De Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitalisering in bestuursrecht en civiel recht. Het doel van dat plan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen.

Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: van een alles-in-1-systeem naar een ‘digitale brievenbus’ met dossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen alle partijen zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak.

De Raad voor de rechtspraak heeft de plannen via de minister voor Rechtsbescherming aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) aangeboden. Na een positief advies van het BIT en als de minister bereid is de plannen te financieren, kan de Rechtspraak starten met de uitvoering. Omdat een BIT-toets tot 6 maanden in beslag kan nemen zal dit naar verwachting na de zomer van 2020 zijn. Als eerste worden dan rijksbelastingzaken en beslagrekesten digitaal toegankelijk gemaakt.

Suggesties of problemen
De NOvA is geïnteresseerd in uw inbreng over digitale toegankelijkheid. Welke problemen komt u tegen in uw dagelijkse praktijk die met digitalisering zijn op te lossen? En andersom, waar merkt of verwacht u dat digitalisering juist uw beroepsuitoefening hindert? Suggesties, voorbeelden en mogelijke problemen kunt u melden via dit mailadres.