Gedragsregels

Na de gedragsregels van 1968, 1980 en 1992 is in 2018 de tekst vastgesteld van de nieuwe set gedragsregels advocatuur. Het was nodig om de gedragsregels uit 1992 te herijken, gelet op het inmiddels verstreken tijdsverloop, de ingrijpende wijziging van de Advocatenwet in 2015 en de veranderingen die zich in de advocatenpraktijk hebben voorgedaan.

De Commissie herijking gedragsregels is aan de slag gegaan met de herijking. Onderwerpen die het meest concreet zijn aangepakt, zijn onder andere het betalen of betaald krijgen voor het verkrijgen of overdragen van zaken, de geheimhoudingsplicht, de vertrouwelijke communicatie, fair play in en buiten rechte en de verantwoordingsplicht jegens de deken. De nieuwe gedragsregels zijn gegroepeerd in vier hoofdstukken ten aanzien van de diverse relationele kringen waarmee de advocaat in de uitoefening van zijn beroep te maken heeft, waaronder zijn maatschappelijke rol.

De gedragsregels vormen een kompas voor de praktijkuitoefening als advocaat. De gedragsregels zijn bedoeld als gids voor advocaten, op hun smalle weg tussen het werkterrein waarop de belangenbehartiging optimaal moet zijn en het gebied dat niet betreden mag worden. Het is echter aan de tuchtrechter om uiteindelijk een oordeel te vellen over of een handelswijze van een advocaat onaanvaardbaar is.

In de Advocatenwet zijn de kernwaarden vastgelegd waarin staat dat de advocaat tot taak heeft zorg te dragen voor de rechtsbescherming van zijn cliënt in het belang van een goede rechtsbedeling. Een advocaat is partijdig, integer, onafhankelijk, deskundig en treedt op als vertrouwenspersoon.