Herijking gedragsregels

Welke gedragsregels zijn aan herziening toe? Op die vraag heeft de Commissie herijking gedragsregels een antwoord gegeven. Aanleiding voor het onderzoek naar een update van de regels vormden ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur. De zeven leden van de commissie, onder leiding van oud-deken Jan Loorbach, hebben hun onderzoeksopdracht eind 2017 voltooid en op 22 februari 2018 zijn de herijkte gedragsregels bekend gemaakt.  

Gedragsregels 1992
De gedragsregels verwoorden de onder advocaten heersende opvattingen over de normen die alle advocaten moeten hanteren bij de uitoefening van hun vak. Ze zijn bedoeld als richtlijn voor advocaten. Ook de tuchtrechter kan de gedragsregels als richtsnoer gebruiken, maar is er niet aan gebonden. De gedragsregels vormen ook niet het tuchtrecht; dat bepaalt de tuchtrechter. De huidige tekst over de gedragsregels stamt uit 1992. Die tekst verving destijds de Gedragsregels 1980. De herziening in 1980 vond plaats ter vervanging van de 'ereregelen voor advocaten' uit 1968. 

Bijeenkomsten 2016-2017
De NOvA heeft advocaten de mogelijkheid geboden actief mee te denken over de Gedragsregels 1992 en aan te geven welke regels aan herziening toe zijn. Dit gebeurde onder meer tijdens bijeenkomsten waarbij inhoudelijke experts en advocaten discussiëerden over het herijkingstraject gedragsregels advocatuur. De verzamelde ideeën, meningen en voorgestelde aanpassingen heeft de commissie gebruikt om te komen tot een voorstel aan de algemene raad voor een aangepaste verzameling gedragsregels.

Consultatie
Het voorstel voor de herijkte set gedragsregels vindt u in het consultatiedocument gedragsregels 2017. In de aanbiedingsbrief van de Commissie-Loorbach staat onder meer een toelichting op de aard van de gedragsregels en het proces van herijking. Na de openbare consultatie heeft de NOvA de integrale reacties gepubliceerd. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij het herijkingsproces gedragsregels 2017.

Vaststelling gedragsregels
Tijdens de bijeenkomst 'Zo heurt het!' op 7 december 2017 presenteerden de algemene raad en de herijkingscommissie in het Haagse theater Diligentia samen de stand van zaken rondom de geactualiseerde gedragsregels. Tijdens een extra vergadering van het college van afgevaardigden op 30 januari 2018 zijn de gedragsregels behandeld. Op 22 februari 2018 zijn de herijkte gedragsregels advocatuur bekend gemaakt.

Toelichting provisieregels uitgebreid
Werken op provisiebasis is ook binnen de advocatuur mogelijk mits aan de kernwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor advocaten die bemiddelingswebsites willen betalen om een opdracht te verkrijgen. Omdat hier in praktijk onduidelijkheid over was heeft de NOvA, in overleg met de ACM, de toelichting op dit punt in december 2018 uitgebreid.