Modernisering procesrecht

Modernisering procesrecht

Gelijktijdig met de invoering van digitaal procederen zijn het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht (civiel recht) vereenvoudigd en geschikt gemaakt voor de digitale procedure.

De wetgeving daarvoor bestond uit vier wetten en een Algemene Maatregel van Bestuur:

Vertegenwoordigers van de advocatuur hebben inbreng geleverd bij deze modernisering van het procesrecht. Vanuit de NOvA gaven de adviescommissies burgerlijk procesrecht en bestuursrecht inhoudelijk advies, evenals de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de Rechtspraak.

De wetgeving, die op 12 juli 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen, geldt voor alle rechtsgebieden en arrondissementen waar nu al digitaal wordt geprocedeerd. Voor alle overige procedures geldt het ‘oude’ procesrecht.

Reglementen
Ook de (proces)reglementen zijn aangepast. Naast het landelijk procesreglement civiele zaken en gerechtshoven, het procesreglement bestuursrecht en een technisch reglement voor bestuurs- en civiel recht is er een tijdelijk procesreglement voor asiel- en bewaringszaken en een procesreglement voor digitale cassatie.