24feb

Intern feitenonderzoek: verduidelijking in toelichting op gedragsregels

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.

FeitenonderzoekHet verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt. Advocaten weten welke feiten (juridisch) relevant zijn, waardoor de rechtspositie van de cliënt beter in kaart kan worden gebracht. Ook bij het verrichten van intern feitenonderzoek treedt de advocaat op als bemiddelaar tussen de cliënt en het recht. Uiteraard is de advocaat gebonden aan de kernwaarden en zal hij de beroeps- en gedragsregels in acht moeten nemen.

Alert op risico’s
Mede op grond van uitspraken van de tuchtrechter onderkent de algemene raad een aantal risico’s. De kernwaarden en de beroeps- en gedragsregels vergen dat een advocaat in bepaalde situaties alert dient te zijn, bijvoorbeeld wanneer:
• anderen dan de cliënt zeggenschap hebben of invloed uitoefenen over de wijze waarop de advocaat het interne feitenonderzoek uitvoert;
• intern feitenonderzoek wordt uitgevoerd naar (de verantwoordelijkheid voor) mogelijke onregelmatigheden waarbij de advocaat of diens kantoor eerder, bijvoorbeeld adviserend, betrokken is geweest;
• de resultaten van het interne feitenonderzoek niet (uitsluitend) aan de cliënt worden uitgebracht, maar direct aan een derde.

Toelichting op gedragsregels
Ook als een advocaat intern feitenonderzoek doet is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren. Dit zal worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels. Ook zal de algemene raad de risico’s en de aandacht die advocaten daaraan dienen te geven verduidelijken.

2021