• 4apr

   Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

   De NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen te heroverwegen. In dit wetsvoorstel staat dat een advocaat in uitzonderlijke (risicovolle) gevallen gegevens mag uitwisselen met een andere advocaat. De NOvA verwacht dat dit slechts in enkele situaties van toegevoegde waarde zal zijn. Dit rechtvaardigt geen inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten.

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

   De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

   2023 lees meer
  • 22dec
  • 24nov

   Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

   Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig.

   2022 lees meer
  • 10nov

   Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

   In 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en het financieren van terrorisme, ofwel Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Dit actieplan is verder uitgewerkt in vier wetgevingsvoorstellen. Eén daarvan, de EU-Verordening tot instelling van de Europese anti-witwasautoriteit (de AMLA-verordening) [1], heeft directe gevolgen voor de advocatuur.

   2022 lees meer