Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro).

Zowel de cliënt als de advocaat kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De advocaat neemt het initiatief in gevallen dat de cliënt meent de declaratie van de advocaat of een gedeelte daarvan niet te hoeven betalen.

De commissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en een advocaat schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie Advocatuur een oordeel te vragen bij een geschil. Dan geschiedt de geschilbeslechting volgens de procedure van bindend advies (consumenten) of arbitrage (zakelijk). De afspraak in de overeenkomst van opdracht moet voldoen aan de eisen die volgen uit een uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019

Zowel de cliënt als de advocaat kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De advocaat neemt het initiatief in gevallen dat de cliënt meent de declaratie van de advocaat of een gedeelte daarvan niet te hoeven betalen.

Aansluiten bij Geschillencommissie Advocatuur
Kantoorverantwoordelijken kunnen via Mijn Orde (tabblad Wijzigingen doorgeven) aangeven dat hun kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Meer informatie
Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur (artikel 6.28 en verder) een kantoorklachtenregeling hebben. In deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht. Voor het opstellen van een kantoorklachtenregeling kunnen advocaten gebruikmaken van het model kantoorklachtenregeling.