Vacature raad van advies (niet-advocaat)

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief-kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht voor rechtzoekenden te borgen.

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad, die de balie overal vertegenwoordigt waar daartoe aanleiding bestaat. De algemene raad richt zich de komende jaren op de volgende aandachtsgebieden: rechtsstatelijkheid, het huis van de NOvA en de advocatuur, de advocaat in de praktijk, de advocaat als mens, de advocaat van de toekomst en de advocaat in de maatschappij.

De algemene raad zoek een

LID VOOR DE RAAD VAN ADVIES (NIET-ADVOCAAT)

Taken van de raad van advies

  • Adviseren van de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de NOvA.
  • Adviseren over de maatschappelijke positionering van de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Daarbij worden de volgende invalshoeken betrokken: de orde als institutie, de positionering ten behoeve van de advocatuur in zijn geheel en de positionering ten behoeve van de individuele advocaat.

De raad van advies levert hiermee een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming bij de NOvA en daarmee aan het algemeen belang dat de samenleving heeft bij een goed functionerende advocatuur.

Ieder uitgebracht advies door de raad van advies is openbaar. In de praktijk geschiedt dit door plaatsing van de adviezen op de website van de NOvA en door opneming in het jaarverslag van de NOvA en van de raad van advies. 

Samenstelling en benoeming
De raad van advies bestaat volgens de Advocatenwet uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Leden worden op voordracht van de algemene raad door het college van afgevaardigden benoemd op persoonlijke titel en adviseren zonder last of ruggespraak.

Profiel
Vanwege het afscheid van een van de leden is de raad van advies op zoek naar een nieuw lid (niet-advocaat). Het nieuwe lid van de raad van advies bundelt opgedane kennis en ervaring en weet maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleid ten behoeve van kwaliteitsbevordering binnen de advocatuur. Het nieuwe lid dient in staat te zijn om vanuit een algemeen maatschappelijk perspectief gezichtspunten aan te dragen die van wezenlijk belang zijn voor de plaats van de advocatuur in de samenleving. 

Tevens beschikt het lid van de raad van advies over:

  • Een groot bewustzijn van de positie van de advocatuur in de maatschappelijke context;
  • De vaardigheid om vanuit een onafhankelijke positie kritisch, toekomstgericht en verbindend te adviseren;
  • Aantoonbare ervaring in wetenschappelijke, adviserende en/of leidinggevende functies bij voorkeur in een academische omgeving;
  • Kennis van en ervaring met het (met draagvlak) tot stand brengen van veranderingsprocessen in een complex krachtenveld;
  • Tijd en ambitie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de goede rechtsbedeling en de speciale rol die de advocatuur daarbij vervult.

De raad van advies streeft naar een diverse samenstelling en nodigt kandidaten van alle achtergronden uit te solliciteren.

Meer informatie en reactie
De raad van advies vergadert in beginsel vier dagdelen per jaar. Per vergadering wordt een vergoeding verstrekt van 500 euro (excl. btw en excl. reiskosten). 

Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Wouter van Tellingen, plaatsvervangend algemeen secretaris, via secretariaat@advocatenorde.nl of 070-3353535. Meer informatie over de NOvA kunt u vinden op www.advocatenorde.nl

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatie en cv per e-mail te sturen naar secretariaat@advocatenorde.nl ter attentie van Wouter van Tellingen.