Wwft en toezichthandelingen

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Lokale deken
De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

Handleiding
De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Zie ook de gebruikershandleiding AML van AML for Lawyers (uitgevers: de Council of Bars and Law Societies of Europe en de European Lawyers Foundation).

Op wie is de Wwft van toepassing
De Wwft is van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij (artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, onder 1º):

De Wwft is ook van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, onder 2º).

Op wie is de Wwft niet van toepassing
De Wwft is niet van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1a, vijfde lid). Deze zogenaamde procesvrijstelling geldt ook indien de dienstverlening één van de hiervoor genoemde diensten betreft.

Dit betekent dat advocaten die werkzaamheden verrichten als bedoeld in artikel 1a, vijfde lid, van de Wwft, niet gehouden zijn de bepalingen van deze wet toe te passen. In deze gevallen bestaat dus ook geen meldplicht van een ongebruikelijke transactie aan de FIU-Nederland.

UBO-register
De tijdelijke regeling UBO-register is verlengd tot 1 januari 2023. 

Al eerder heeft de NOvA aandacht gevraagd voor de tijdelijke regeling ten aanzien van ontbrekende registraties in het UBO-register. De piek in de verwerkingstijden bij de Kamer van Koophandel vergt meer tijd om weg te werken. De oorspronkelijke invoeringsdatum van 27 maart 2022 is daarom al enkele malen uitgesteld. Nu is de termijn van de tijdelijke regeling nogmaals verlengd tot 1 januari 2023.

Op 27 september 2020 is het UBO-register (Ultimate Benificial Owner) live gegaan. Hierin staan de mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Het ontbreken van een UBO-registratie is op grond van de Wwft een belemmering voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties. Registratie-plichtige entiteiten dienen te beschikken over een UBO-registratie voordat een advocaat een zakelijke relatie met hen kan aangaan. De piek in registraties leidt tot oplopende verwerkingstijden bij de Kamer van Koophandel. In het belang van de continuïteit heeft het ministerie van Financiën de registratieplicht al een paar keer uitgesteld. Registratie kan nu tot 1 januari 2023.

Zie Kamerbrief over Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbend, kamerstuk | 14-04-2022

In het geval een juridische entiteit de registratie wel heeft gedaan maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling (de advocaat) volstaan met de vaststelling dat de registratie is gedaan (bijvoorbeeld aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK), met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. De meldingsplichtige advocaat blijft uiteraard verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, waaronder het adequaat vaststellen van de UBO’s. Daarbij dient de cliënt, de registratie-plichtige entiteit, de meldingsplichtige instelling (de advocaat) te informeren zodra de registratie is voltooid.

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

Meer informatie