Toezicht door de deken

De deken is toezichthouder en houdt toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De deken is transparant in zijn werkwijze. Hij behandelt de onder zijn toezicht gestelde advocaten en kantoren rechtvaardig en op gelijke wijze. De deken functioneert daarbij onafhankelijk, maar zoekt samenwerking en afstemming indien dat noodzakelijk is voor de effectiviteit van het toezicht. De deken is een professionele toezichthouder en wordt ondersteund door een professioneel bureau. De deken is bovendien slagvaardig; hij reageert direct en adequaat als een situatie dat vereist.

Als toezichthouder heeft de deken verschillende toezicht- en sanctiebevoegdheden tot zijn beschikking. De deken oefent deze bevoegdheden op een zo uniform mogelijke manier uit in verhouding tot de andere dekens en zoekt daartoe afstemming in het dekenberaad. Onderzoek dat de arrondissementsgrenzen overstijgt wordt door de daarbij betrokken dekens onderling afgestemd.

De deken maakt in zijn taakuitoefening onderscheid tussen proactief toezicht, reactief toezicht, thematisch toezicht en risico gestuurd toezicht. Een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden is het uitoefenen van financieel toezicht. De deken kan zich hierbij laten ondersteunen door de medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA.

Toezicht op de Wwft
De deken houdt niet alleen toezicht op de naleving van de Advocatenwet en daarbij behorende regelgeving. Per 1 januari 2015 is de deken ook toezichthouder op de naleving van de Wwft. Het voorkomen en bestrijden van witwassen is van groot belang voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het is van groot belang dat de kanalen waarlangs het witwasproces zich kan voltrekken, worden beschermd tegen misbruik voor criminele doeleinden. De advocatuur wordt aangemerkt als een kanaal dat in dit kader kan worden misbruikt.

De deken ziet er op toe dat de advocaat de verplichtingen die volgen uit de Wwft naleeft, net zoals hij er op toeziet dat de advocaat de overige op hem van toepassing zijnde verplichtingen naleeft. Overtreding van de normen uit de Wwft kan leiden tot een aanwijzing, last onder dwangsom, bestuurlijke boete of een tuchtrechtelijke maatregel. Mocht u als advocaat vragen hebben over de Wwft en de toepassing van de Wwft op uw praktijk dan kunt u terecht bij het kenniscentrum Wwft.

Risicoprofielen Wwft
Vanwege de wijziging van de Wwft hebben de dekens toezichtbeleid vastgesteld en gepubliceerd op de websites van de lokale orden. Hiertoe behoren ook de risicoprofielen die advocatenkantoren kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid:

Bevoegdheden
Om zijn taak als toezichthouder goed te kunnen uitoefenen beschikt de deken over de toezichtbevoegdheden die in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn geregeld. De deken beschikt onder andere over de bevoegdheid om plaatsen, zoals kantoren, te betreden en de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vorderen. De deken is hierbij gebonden aan het evenredigheidsbeginsel. Advocaten zijn gehouden aan het toezicht mee te werken; er geldt voor hen een medewerkingsplicht.

Een toezichthouder mag zijn bevoegdheden alleen uitoefenen wanneer hij dit doet uit hoofde van zijn taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. Hij mag deze bevoegdheden niet inzetten om een andere (wettelijke) taak te vervullen.

Voor meer informatie over toezicht en handhaving door de deken kunt u terecht op de website van de lokale orde van advocaten