Financiële regelingen voor de advocatuur

Advocaten kunnen aanspraak maken op algemene steunmaatregelen van de overheid voor ondernemers. Sociaal advocaten kunnen onder omstandigheden met de Raad voor Rechtsbijstand een betalingsregeling treffen in het kader van de terugvordering van de voorschotten.

Financiële regelingen voor ondernemers
Advocaten kunnen, net als andere ondernemers, aanspraak maken op steun via diverse regelingen voor inkomensondersteuning of tegemoetkoming in de loonkosten. Bekijk bij de Kamer van Koophandel een overzicht van alle regelingen zoals NOW 3, TVL en Tozo 3. Voor meer inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn, gebruikt u de KVK Corona Regelingencheck en de CoronaCalculator van VNO-NCW.

Voorschotregeling voor sociaal advocaten
Naast de financiële regelingen van de overheid voor ondernemers konden sociaal advocaten aanspraak maken op aanvullende maatregelen van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Dit betreft onder andere een (inmiddels gesloten) voorschotregeling gerelateerd aan het aantal eerder afgegeven toevoegingen. Daarnaast geldt er een zittingstoeslag voor schriftelijke zittingen en mag er in extra-uren-zaken (EXU) tussentijds worden gedeclareerd. Vanaf januari 2021 is de Raad voor Rechtsbijstand zoals aangekondigd gestart met de terugvordering van deze voorschotten. In december 2020 is op initiatief van de NOvA bekendgemaakt dat sociaal advocaten voor 15 januari 2021 een betalingsregeling konden aanvragen. Advocaten die de voorschotten door financiële problemen (nog) niet terug kunnen betalen, kunnen zich wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand.

Tegemoetkoming voor sociaal advocaten
De minister voor Rechtsbijstand maakte op 20 mei 2020 een extra regeling voor de sociale advocatuur bekend. Die is op 19 juni 2020 gepubliceerd, gevolgd door een nadere uitwerking door de Raad voor Rechtsbijstand van de tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona. Kort gezegd hield de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die zou worden gecompenseerd, is eind 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector binnen het stelsel. De omzetdaling tussen de 20 procent en het nader te bepalen maximum zou voor 80 procent worden gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 40.000 euro. De RvR heeft op basis van haar cijfers geconstateerd dat in 2020 in geen enkel rechtsgebied een gemiddeld omzetverlies boven de 20 procent heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat sociaal advocaten geen beroep op de regeling hebben kunnen doen.

Administratie en verantwoording
Voor een adequate financiële afwikkeling van de steunmaatregelen is het noodzakelijk uw administratie hierop in te richten:
• Zorg per afzonderlijke regeling voor een adequate administratieve vastlegging van de ontvangen bedragen, de aanvra(a)g(en) en de beschikking(en) van de steun verlenende instanties met de daarin gestelde voorwaarden.
• Indien sprake is van voorschotten dienen deze adequaat geregistreerd te worden ten behoeve van de (gedeeltelijke) terugbetaling.
• Zorg voor een adequate verantwoording achteraf om het definitieve bedrag van de financiële steun te kunnen onderbouwen en vast te stellen.
• Maak tijdig adequate afspraken met uw administrateur of accountant over de inrichting van de administratie en de mogelijkheden een (accountants)verklaring af te geven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen.