Starten als advocaat

Gekwalificeerd buiten Nederland

Gekwalificeerd buiten Nederland

Bent u gekwalificeerd buiten Nederland en wilt u in Nederland diensten verlenen of u in Nederland vestigen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

De onderstaande punten 1 tot en met 4 gelden alleen voor personen die in een andere EU-lidstaat gerechtigd zijn beroepswerkzaamheden als advocaat uit te oefenen (in de tekst op deze pagina bedoelen we met een andere EU-lidstaat ook de EER of Zwitserland). Bent u buiten deze landen gekwalificeerd dan gelden er andere regels.

1. Incidenteel optreden onder home title 
Bent u een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar uit een EU-lidstaat dan kunt u – indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan – incidenteel in Nederland optreden onder de beroepstitel van de lidstaat van herkomst (home title). Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden, vooral als het gaat om optreden in rechte. Dit volgt uit de dienstenrichtlijn voor advocaten (richtlijn 77/249/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16a tot en met 16f van de Advocatenwet.

2. Permanent optreden onder home title
Om permanent op te treden onder home title kunt u zich laten inschrijven op het tableau. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden, vooral als het gaat om optreden in rechte. Dit volgt uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16g tot en met 16k van de Advocatenwet.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier aanvraag inschrijving op grond van artikel 16 h Advocatenwet.

3. Inschrijving als Nederlandse advocaat na drie jaar daadwerkelijk en regelmatig optreden in Nederland in het Nederlands recht
Bent u drie jaar in Nederland onder home title actief geweest – zoals hierboven beschreven –, dan kunt u een verzoek om inschrijving als advocaat indienen. Hiervoor moet u een document overleggen waaruit blijkt dat u gedurende ten minste drie jaar daadwerkelijk en regelmatig in Nederland als advocaat heeft gewerkt in het Nederlands recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht. Deze mogelijkheid volgt eveneens uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 2a en 2b van de Advocatenwet.

4. Inschrijving als Nederlandse advocaat op basis van EU-erkenning van beroepskwalificaties
Een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar uit een van de EU-lidstaten kan een verzoek tot inschrijving als advocaat indienen, nadat zijn beroepskwalificaties zijn erkend. U kunt erkenning aanvragen bij de algemene raad. In sommige gevallen moet u eerst een zogenoemde proeve van bekwaamheid met goed gevolg afleggen. Dit volgt uit de richtlijn erkenning EU-beroepskwalificaties (richtlijn 2005/36/EG, incl. 2013/55/EU), die in Nederland is geïmplementeerd in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Advocatenwet, in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur. 

Gebruik voor uw aanvraag het formulier aanvraag erkenning beroepskwalificaties

Gekwalificeerd buiten de EU-lidstaten
Bent u buiten de EU-lidstaten gekwalificeerd dan zult u, om in Nederland advocaat te kunnen worden, een bachelor en master op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit moeten behalen.