Zoeken

Zoekresultaten (38)

U heeft gezocht op: Coronavirus

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  Telebingo brengt advocaat-stagiairs met elkaar in contact in coronatijd

  Op verschillende dagen ontvangt iedere advocaat-stagiair die zich hiervoor heeft ingeschreven een e-mail met telefoonnummer van een collega-stagiair die hij/zij op een bepaald tijdstip moet bellen, of vice versa. Dit moet zorgen voor verrassende en i ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig, stop tijdelijk met meerpersoonscellen

  Het is niet alleen in het belang van advocaten en hun cliënten maar ook in het belang van de maatschappij als geheel dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. De NOvA ontvangt in toenemende mate signalen van de Nederlandse Vereniging van ...

 • nieuwsbericht

  Avondklok en advocatuur

  Voorbeelden voor advocaten van geldige werkgerelateerde redenen om tijdens de avondklok naar buiten te gaan zijn onder meer een avondzitting of een piketmelding van de Raad voor Rechtsbijstand. U dient dan wel te allen tijde te beschikken over een in ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur geopend

  De RvR verwacht niet dat het aantal toevoegingen per rechtsgebied voor het eind van het jaar ten opzichte van bovenstaande cijfers significant verder zal dalen. Dit betekent dat er in beginsel geen effectief beroep op de regeling gedaan kan worden do ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere onderbouwing nodig voor coronaregelingen

  De legitimatie van de beperking van grondrechten, bijvoorbeeld op het eigendomsrecht (horeca), het recht op vereniging en het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft daardoor onvoldoende. Dat schrijft de NOvA in een wetgevingsadv ...

 • nieuwsbericht

  Bureaumedewerkers in coronatijd: thuiswerken, hectiek en voldoening

  Esther van den Bosch, beleidsadviseur strafrecht “Juist in crisistijd opkomen voor het belang van een goede rechtsbedeling” "Het begon met een telefoontje van de directeur van DJI: de gevangenissen zouden hun poorten gaan sluiten. Zitti ...

 • nieuwsbericht

  Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle

  De wet blijft in belangrijke mate een 'raamwet' waarin de maatregelen slechts in algemene zin worden omschreven en dus slechts in algemene zin wordt voorzien in een wettelijke basis voor de inbreuk die een maatregel met zich brengt. De concrete invul ...

 • nieuwsbericht

  Halvering van PO-punten en kwaliteitstoetsen in 2020

  Ook het aantal verplichte uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt met 50 procent verminderd. De opleidingsdruk is hiermee voor dit coronajaar van de ketel. PraktijkvoorbeeldenConcreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 ...

 • nieuwsbericht

  Online intervisie verlengd tot eind 2020

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen via videoconferentie;2. de gespreksleider of begeleider controleert de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemers; 3. alle deelne ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Nadere uitwerking tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd wordt aan het einde van 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector bi ...

 • nieuwsbericht

  Toegang tot de rechter wereldwijd onder druk door coronacrisis

  Honderd vertegenwoordigers van balies uit de hele wereld – van Europa, Afrika tot Azië – namen deel aan dit seminar, dat was georganiseerd door de Duitse orde van advocaten. Algemeen deken Frans Knüppe van de NOvA ging als een v ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Optimale rechtsbijstand cruciaal bij wegwerken voorraad strafzaken

  Op 27 mei heeft het OM een bericht gepubliceerd over het wegwerken van de voorraad strafzaken. Een van de manieren waarop het OM dat wil doen is het vaker opleggen van een OM-strafbeschikking. Maatschappelijk gezien is de wens om de opgelopen achters ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden”, aldus Bernard de Leest, lid van de algemene raad. “Een aparte regeling voor sociaal advocaten is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministe ...

 • nieuwsbericht

  Voorstel halvering PO-punten en kwaliteitstoetsen wegens corona

  Het voorstel van de algemene raad betekent dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10 en dat de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen wordt gehalveerd naar 5. Ook het aantal verplichte uren dat jaarlijks ...

 • nieuwsbericht

  Zittingen op zaterdag ‘niet aan de orde’

  Afstemming met advocaatIn de overleggen met de Rechtspraak heeft de NOvA steeds herhaald dat het van groot belang is vooraf het tijdstip en de wijze van behandeling met de betrokken advocaat af te stemmen, al helemaal als dat buiten reguliere tijdsti ...

 • nieuwsbericht

  Radiocommercial biedt advocatuur steuntje in de rug

  De NOvA maakt hiervoor dankbaar gebruik van de gratis reclamezendtijd die de Ster ter beschikking heeft gesteld aan brancheorganisaties om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zoekeenadvocaat.nlDe radiocommercial wordt dagelijks van ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten

  De Rechtspraak meldt bij de fysieke behandeling van zaken prioriteit te geven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. De NOvA heeft al eerder laten weten zittingsruimten zoveel mogelijk te willen benutten voor fysieke (straf)zaken en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: reguliere zittingsruimte zoveel mogelijk benutten voor fysieke strafzaken

  In het tv-programma Op1 meldde OM-topman Van der Burg dat allerlei scenario’s worden doorgenomen om de duizenden extra zaken aan te kunnen. Hieronder valt ook de inrichting en indelen van de gerechtsgebouwen, rekening houdend met de 1,5 meterre ...

 • nieuwsbericht

  NOvA pleit voor noodfonds voor sociaal advocaten en evaluatie vergoedingenstelsel

  Op 15 april vergadert de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand en coronamaatregelen. De NOvA vraagt de Kamer met klem om maatregelen op de korte én lange termijn: Op de zeer korte termijn: 1. Er moet een noodfonds komen voor sociaal ...

 • nieuwsbericht

  Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

  Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zo ...

 • nieuwsbericht

  Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

  De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betal ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt minister om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten

  Door de noodzakelijke coronamaatregelen met betrekking tot de rechtspleging zijn bij de NOvA de zorgen toegenomen over de financiële positie van sociale advocaten. De sociale advocatuur verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer en de verwa ...

 • nieuwsbericht

  Regelingen voor zelfstandigen, waaronder zzp’ers, ook bedoeld voor advocaten

  Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum te ontvangen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel zien hoe u a ...

 • nieuwsbericht

  Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijden ...

 • nieuwsbericht

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld

  "Door maatregelen zoals de tijdelijke sluiting van de gerechtsgebouwen en het spreekuur van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, is het momenteel niet mogelijk om de pilot uit te voeren zoals deze is opgezet”, zegt Bernard de Leest, lid ...

 • nieuwsbericht

  Begin volgende week duidelijkheid over compensatiemaatregelen voor sociaal advocaten

  Deze groep advocaten beschikt als gevolg van de al jarenlang te lage vergoedingen niet over de benodigde financiële buffers om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies ...

 • nieuwsbericht

  Coronavirus: updates voor de advocatuur

  Vanaf 17 maart vindt u het overzicht met actuele ontwikkelingen en veelgestelde vragen over het coronavirus in het dossier coronavirus.

 • blog

  Noodmaatregelen

  COVID-19 richt wereldwijd veel schade aan. In de hoop de crisis snel achter ons te kunnen laten worden er ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die onze rechten inperken. Eén ding weten we gelukkig zeker, en dat is dat deze noodmaatregelen t ...

 • blog

  European Lawyers Day

  Afgelopen zondag was het European Lawyers Day. Het thema van dit jaar is, hoe kan het ook anders, ‘Continuity of justice and respect of human rights in times of pandemic’.

 • blog

  Betrokkenheid

  In de gisteren verschenen brief ‘Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ schetsen de beide ministers verantwoordelijk voor de strafrechtketen de contouren van een ‘tijdelijke aanpak’ om de door corona ontstane achterstanden in strafzaken weg ...

 • blog

  Corona-tegemoetkoming

  Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek g ...

 • blog

  Gedoogcultuur

  Afgelopen weekend verscheen in Trouw een interview met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die best wel tevreden is over hoe het gaat in de rechtbanken. Dat zaken langer blijven liggen en dat dit gevolgen heeft voor de mensen achter het do ...

 • blog

  De kunst van het luisteren

  Sinds het moment dat besloten werd tot een intelligente lockdown en de gerechten de deuren vrijwel volledig sloten, is de NOvA onderdeel van ‘crisisberaad’ met het OM, de ZM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een constructieve bijdrage t ...