3mrt

Bijeenkomst NOvA en sociaal advocaten over rechtsbijstand

De NOvA heeft op 17 februari jl. samen met (specialisatie)verenigingen en portefeuillehouders rechtsbijstand gesproken over ontwikkelingen binnen het dossier gefinancierde rechtsbijstand. Dit overleg stond deels in het teken van subsidies die vanaf 1 maart door de Raad voor Rechtsbijstand ter beschikking worden gesteld voor pilots met ‘vernieuwende ideeën’ voor de gefinancierde rechtsbijstand.

De NOvA heeft aangeboden graag een faciliterende rol te willen spelen bij het indienen van aanvragen vanuit de sociale advocatuur. Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat bij een deel van de sociale advocatuur onvoldoende vertrouwen bestaat in het doel van pilots: gevreesd wordt dat met deelname een richting wordt ingeslagen die invulling van de contourennota Rechtsbijstand van eind november 2018 behelst. Tegen die contourennota is veel bezwaar gemaakt. Daarnaast bleek dat er sprake is van “collectieve uitputtingsverschijnselen” bij de groep sociaal advocaten. Men is vooral bezig de praktijk draaiend te houden. Door de jarenlange onderbetaling is de rek eruit en is men onvoldoende in staat de energie te richten op andere werkzaamheden. Dit is een zorgelijke en somber stemmende constatering.

De NOvA voelt zich verantwoordelijk voor een duurzaam stelsel en wil graag daaraan een bijdrage leveren. De NOvA heeft zelf al een pilot geïnitieerd; de pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’ in samenwerking met de VSAN, het Juridisch Loket en Sociaal Werk Nederland. Deze pilot gaat in maart van start en heeft tot doel te onderzoeken hoe eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken en gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller de juiste oplossing voor hun probleem krijgen. Ook wordt het NOvA-initiatief voor een digitale wegwijzer uitgewerkt. Deze zogeheten online paddenstoel moet ervoor zorgen dat iedereen met juridische danwel maatschappelijke problemen de benodigde informatie kan vinden.

De NOvA zal daarnaast bezien in hoeverre samen met de (specialisatie)verenigingen best practices kunnen worden ontwikkeld. Alle genoemde initiatieven hebben tot doel een bijdrage te leveren aan verbetering en bestendiging van het huidige stelsel van rechtsbijstand.

2020