Vertrouwensadvocaat

Advocaten die in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, daarvoor vrezen of te maken hebben met andere gevallen waardoor ze hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen, kunnen vanaf 4 december bellen met een Vertrouwensadvocaat. De NOvA start een pilot van een half jaar. Hiermee wil de NOvA advocaten die onder druk worden gezet, ondersteunen.

lees meer »

Reactie NOvA op uitspraak prejudiciële vragen Hoge Raad

De rechter-commissaris krijgt een grotere rol bij het filteren van verschoningsgerechtigde gegevens. Dat volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad op 12 maart jl. deed naar aanleiding van prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch legde deze vragen enige tijd geleden voor aan de Hoge Raad. De NOvA diende eerder in deze zaak schriftelijke opmerkingen in.

lees meer »

NOvA steunt oproep om te investeren in sociale advocatuur

“Verhoog de vergoedingen voor de sociale advocatuur en verruim de criteria voor gefinancierde rechtsbijstand.” Deze aanbeveling doet de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. Deze aanbevelingen onderstrepen wat de NOvA de afgelopen jaren bij de minister en politieke partijen onder de aandacht heeft gebracht.

lees meer »

Wat moet ik doen als ik word bedreigd? En welke hulplijn bel ik wanneer?

Wat moet ik doen als ik word bedreigd? En welke NOvA-hulplijn bel ik wanneer? Deze vragen beantwoordt de NOvA met twee nieuwe infographics. Hierin staat ook het nummer van de NOvA-noodtelefoon. Dit nummer stond voorheen alleen op Mijn Orde.

lees meer »

Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties, vaak leidend tot bedreiging of het anderszins onder druk zetten van advocaten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de advocaten in 2022 ten minste één vorm van agressie heeft meegemaakt. De NOvA ondersteunt hen met verschillende initiatieven om weerbaarder te worden. Al die initiatieven worden de komende maanden via een speciale campagne van de NOvA onder de aandacht gebracht.

lees meer »
17-05-2024

NOvA-commissie toetst regeringsprogramma op rechtsstatelijk gehalte

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft kennisgenomen van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De NOvA vindt het vanuit zijn wettelijke taak van belang om de voorstellen van de aanstaande regering te toetsen op rechtsstatelijkheid. Daartoe heeft de NOvA voor de eerste keer een commissie ingesteld die een rapport over het regeringsprogramma zal uitbrengen.

lees meer »

06-05-2024

Dilemma: Derdengeldenrekening met een luchtje

Als externe waarnemer neemt u de praktijk waar van een bevriend advocaat; een onderlinge afspraak die al jaren goed werkt. U heeft uw bedenkingen over diens beheer van de derdengeldenrekening. Dit bespreken ligt gevoelig. Wat doet u?

lees meer »

29-04-2024

Advies Raad van State geamendeerde wetsvoorstel Penitentiaire beginselenwet in lijn met standpunt NOvA

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in een spoedadvies bevestigd dat het geamendeerde wetsvoorstel om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen onverenigbaar is met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht. Dit is in lijn met het standpunt dat de NOvA begin maart in een brief aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid kenbaar heeft gemaakt. In die brief stelt de NOvA dat het wetsvoorstel, zoals dat er nu ligt, juridisch onhoudbaar is.

lees meer »

16-04-2024

Bewaak evenwicht tussen belangen slachtoffers en verdachten bij beschermen gegevens in strafdossier

In een wetgevingsadvies aan de minister voor Rechtsbescherming onderschrijft de NOvA de wenselijkheid en noodzaak van de bescherming van slachtoffergegevens in processtukken. Wel dient terughoudend te worden omgesprongen met anonimiteit in het strafproces. Van belang is een passend evenwicht te vinden tussen de belangen van slachtoffers en andere gerechtvaardigde belangen in het strafrecht, zoals die van verdachten en andere procesdeelnemers.

lees meer »

Jan Broekhuizen

"Corporate Social Responsibility"

Corporate Social Responsibility (CSR) is ook voor de advocatuur een actueel thema. Deze thematiek, ook wel bekend en in toenemende mate gereguleerd in termen van duurzaamheid of Environmental Social & Governance (ESG), raakt de bedrijfsvoering van het advocatenkantoor.

lees meer »

NOvUM Afl. 7: 'Weerbaarheid'