Over de NOvA

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA.

De NOvA heeft op grond van de wet (artikel 10a, tweede lid, Advocatenwet) de volgende taken:

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Zij stelt de regels voor de advocatuur (op grond van artikel 28, Advocatenwet), draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten (op grond van artikel 9c, Advocatenwet) en levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief-kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht voor rechtzoekenden te borgen.

De Nederlandse orde van advocaten wordt gefinancierd door alle ingeschreven advocaten op het tableau. De Nederlandse orde van advocaten is onafhankelijk van de overheid en ontvangt geen geld van de overheid ter dekking van de kosten.

De Nederlandse orde van advocaten committeert zich om diversiteit en inclusie te betrekken in haar handelen ten opzichte van haar medewerkers, de balie, rechtzoekenden en het publiek belang. In 2018 heeft de NOvA een diversiteits- en inclusieverklaring opgesteld. Via het platform Diversiteit & Inclusie wil de NOvA hier samen met de balie verder invulling aan te geven.

De Nederlandse orde van advocaten moet worden onderscheiden van de lokale orden van advocaten in de arrondissementen. Deze aparte organisaties hebben eigen taken, rollen en bevoegdheden.

In de rechtspersoon Nederlandse orde van advocaten zijn enkele bestuursorganen ondergebracht die worden ondersteund door het landelijk bureau van de NOvA en commissies. Voorts zijn andere instellingen en organisaties actief in het ‘netwerk’ van de NOvA.