Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.advocatenorde.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel de Nederlandse orde van advocaten (hierna: ‘NOvA’) met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan de NOvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie (waaronder conceptdocumenten en tools), virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website, inclusief de door de NOvA op de website aangeboden conceptdocumenten en tools, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Wanneer u meer wilt weten of zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen is het raadzaam om de originele documenten te raadplegen. Op de website van de overheid kunt u terecht voor gepubliceerde officiële bekendmakingen uit onder andere de Staatscourant en het Staatsblad.

De NOvA is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de registratie van gegevens, die voor het publiek beschikbaar zijn via de zoekmachine Zoek een advocaat op deze website. Hierbij valt te denken aan de naam, de datum van beëdiging, de kantooradresgegevens, de (kantoor)gegevens van de patroon, het lidmaatschap van een specialisatievereniging of de rechtsgebieden van een advocaat. Deze gegevens worden aan de NOvA ter verwerking aangeleverd door de advocaat zelf dan wel door een andere (derde) partij. De NOvA controleert die opgave en gegevens niet.

Op de website van de NOvA zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en X. Daarnaast kan deze website ook links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door de NOvA. De NOvA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

(Intellectuele eigendoms-)rechten
Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van de NOvA, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, data, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij de NOvA of haar licentiegevers.

De informatie op deze website kan worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik. Voor ieder ander gebruik van de inhoud van deze website, waaronder het (direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledige of gedeeltelijke) met welke middelen en in welke vorm ook, reproduceren, distribueren, meedelen aan het publiek en het reproduceren en opvragen met het oog op tekst- en datamining is voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOvA of haar licentiegevers vereist.

Privacy
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacystatement van de NOvA door te lezen.

Vragen en contact
Heeft u twijfels over de rechten op de door de NOvA aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan komt de afdeling Communicatie van de NOvA graag met u in contact via communicatie@advocatenorde.nl onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website’.