Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.advocatenorde.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel de Nederlandse orde van advocaten (hierna: ‘NOvA’) met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan de NOvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie (waaronder conceptdocumenten en tools), virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website, inclusief de door de NOvA op de website aangeboden conceptdocumenten en tools, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Wanneer u meer wilt weten of zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen is het raadzaam om de originele documenten te raadplegen. Op de website van de overheid kunt u terecht voor gepubliceerde officiële bekendmakingen uit o.a. de Staatscourant en het Staatsblad.

De NOvA is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de registratie van gegevens, die voor het publiek beschikbaar zijn via de zoekmachine Zoek een advocaat op deze website. Hierbij valt te denken aan de naam, de datum van beëdiging, de kantooradresgegevens, de (kantoor)gegevens van de patroon, het lidmaatschap van een specialisatievereniging of de rechtsgebieden van een advocaat. Deze gegevens worden aan de NOvA ter verwerking aangeleverd door de advocaat zelf dan wel door een andere (derde) partij. De NOvA controleert die opgave en gegevens niet.

Op de website van de NOvA zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kan deze website ook links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door de NOvA. De NOvA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op door de NOvA geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij de NOvA en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOvA. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Voor de teksten, inclusief de door de NOvA op de website aangeboden conceptdocumenten en tools, geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan. Foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website mag u dus niet gebruiken, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOvA daartoe is verleend.

Het logo van de NOvA is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). De NOvA behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. De NOvA geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en uitspraken van rechterlijke instanties. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De NOvA behoudt zich het recht voor u toestemming te ontzeggen de informatie op de website (verder) te gebruiken.

Privacy
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacystatement van de NOvA door te lezen.

Vragen & contact
Heeft u twijfels over de rechten op de door de NOvA aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan komt de afdeling Communicatie van de NOvA graag met u in contact via communicatie@advocatenorde.nl onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website’.