Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Werken bij de NOvA

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 65 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken.
Voor de beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van het dekenberaad zoekt de NOvA een secretaris dekenberaad, een beleidsadviseur toezicht en een secretaresse

College van toezicht
Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten en heeft de wettelijke taak toe te zien op de werking van het toezicht door dekens op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten. Voor de beleidsmatige ondersteuning van het college van toezicht zoekt de NOvA een beleidsadviseur

Adviescommissie
De NOvA telt zeventien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. De NOvA zoekt een advocaat voor de adviescommissie burgerlijk procesrecht en een advocaat voor het lidmaatschap van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV).

Examencommissie
De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten ingesteld. De primaire taak van de examencommissie is het beoordelen en vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. De NOvA zoekt leden voor de examencommissie beroepsopleiding advocaten.

Geschillencommissie advocatuur
De geschillencommissie advocatuur is gevestigd in Den Haag en ressorteert onder de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de stichting geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB). De commissie heeft tot taak geschillen tussen de cliënt en de advocaat te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een door de cliënt aan de advocaat gegeven opdracht. De NOvA zoekt een commissielid voor de geschillencommissie advocatuur.