Bestuursorganen

Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht (voor de Nederlandse orde van advocaten is dat de Advocatenwet) is ingesteld. Deze bestuursorganen hebben ieder eigen taken, rollen en bevoegdheden die zijn opgenomen in de Advocatenwet.

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

Het college van toezicht kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het functioneren van het systeem van toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college van toezicht ziet erop toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is.

De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten.