25jun

College van afgevaardigden keurt financieel jaarverslag 2023 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden op 25 juni 2024 het financieel jaarverslag 2023 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

IStock-1640312123 - 260pxOver de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting, terwijl de inkomsten licht zijn toegenomen. Hierdoor is het resultaat voor 2023 uitgekomen op een tekort van € 775.183, tegenover een begroot tekort van € 2.750.000.

Dit verschil is onder andere te verklaren door minder doorberekende kosten voor tuchtrechtspraak (€ 114.000) en minder subsidie aan de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (€ 183.000). Ook zijn de personeelskosten en de kosten voor de algemene raad lager uitgevallen (resp. € 222.000 en € 86.000). Verder zijn de kosten van het Advocatenblad lager dan begroot (€ 140.000), mede vanwege een verdubbeling van het aantal advocaten dat te kennen heeft gegeven het Advocatenblad digitaal te willen ontvangen. Daarnaast was een aantal posten begroot vanwege de transitie naar een nieuw toezichtstelsel, maar zijn die voor een groot gedeelte nog niet aangewend (€ 527.000). Tegelijk zijn de inkomsten uit de financiële bijdrage € 151.000 hoger uitgekomen dan begroot.

Van het tekort wordt € 122.749 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve ‘implementatie Wet positie en toezicht advocatuur’. De overige € 652.434 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

De begroting voor 2024 gaat uit van een negatief resultaat van € 469.000.

Meer informatie
- Download het financieel jaarverslag 2023 van de NOvA.
- Lees meer over de activiteiten van de NOvA in het inhoudelijke jaarverslag 2023.

2024