Opleiding

Beroepsopleiding Advocaten

Curriculum, reglementen en toetsen

Curriculum, reglementen en toetsen

Curriculum
In het curriculum staat hoeveel contactonderwijs per vak een stagiaire krijgt en hoeveel tijd (gemiddeld) nodig is om het onderwijs voor te bereiden. De voorbereidingstijd hangt af van de kennis en ervaring van de stagiaire in combinatie met de gekozen major en minor. In enkele gevallen is het contactonderwijs omgezet in e-learning. 

Het keuzepakket van de beroepsopleiding kan zo worden samengesteld dat de stagiaire voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat voorkomt het op elkaar stapelen van opleidingsverplichtingen voor stagiaires.

Reglementen
In het opleidingsreglement zijn de inhoud van de beroepsopleiding advocaten, de cursusonderdelen en, de omvang daarvan, en de opleidingsmaatregelen vastgelegd. Daarbij inbegrepen zijn de eindtermen, de exameneisen en het curriculum van de beroepsopleiding advocaten.

Het examenreglement omvat regels over:

  • de inrichting en de organisatie van het examen;
  • de wijze en tijdstippen waarop aan het examen kan worden deelgenomen;
  • de wijze waarop het examen wordt afgenomen;
  • de instelling, samenstelling en taken van de examencommissie;
  • de delegatie van bevoegdheden betreffende het examen aan de examencommissie.

Toetsen
Aan de beroepsopleiding advocaten is een examen verbonden dat bestaat uit meerdere toetsen en daarnaast vakken waarvoor geen toets wordt afgenomen. De stagiaires sluit de vakken major, minor, twee grote keuzevakken, jaarrekeninglezen en beroepsattitude en – ethiek af met een (digitale) toets. Per vak kan ten hoogste drie maal een toets worden afgelegd.
In hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (Voda), de beleidsregel onderwijs en toetsen, het opleidingsreglement en het examenreglement zijn de regels over de opleiding en toetsen te vinden. 

Nadere informatie over de toetskansen, toetsgelegenheden en de toetsverzoeken vindt u op de site van de beroepsopleiding.

Hardheidclausule: vierde toetskans
Indien ook de derde toetskans niet is gehaald, kan de stagiaire ingevolge artikel 3.19, zesde lid jo negende lid, van de Voda de algemene raad verzoeken hem een vierde toetskans toe te kennen. Het negende lid bepaalt dat de algemene raad kan afwijken van het zesde lid waarin staat dat de stagiaire ten hoogste drie maal een toets per vak (onderdeel) kan afleggen. De stagiaire dient bij een beroep op deze hardheidsclausule aan te tonen dat toepassing van het zesde lid leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
De algemene raad gaat zeer restrictief om met de toepassing van de hardheidsclausule van artikel 3.19, zesde lid jo negende lid, van de Voda. De stagiaire dient onder meer aan te tonen dat er geen reële mogelijkheid is geweest om de toetskans te maken, noch om een beroep te doen op de hardheidsclausule inzake behoud toetskans.

Terme de grâce
Nadat een stagiaire is geschrapt van het tableau op grond van artikel 8c, derde lid, van de Advocatenwet, kan de algemene raad de stagiaire desgevraagd binnen twee jaar na de schrapping ten hoogste twee maal toelaten tot een toetsgelegenheid. Voorwaarde daarvoor is dat het onderwijs is gevolgd en dat nog niet alle toetskansen zijn benut. Artikel 3.22, tweede lid, onder b van de Voda bepaalt dat het verzoek slechts wordt ingewilligd indien de afwijzing naar het oordeel van de algemene raad zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Buitenstages in advocatuur door rio’s, oio’s en raio’s

De NOvA heeft met de rechterlijke macht en het Parket-Generaal afspraken gemaakt over buitenstages in de advocatuur voor rechters in opleiding (rio) en officieren in opleiding (oio) die zijn gestart in de nieuwe rio- of oio-opleiding.