Opleiding

Beroepsopleiding Advocaten

Curriculum en reglementen

Curriculum en reglementen

In het opleidingsreglement zijn de inhoud van de beroepsopleiding advocaten, de cursusonderdelen en, de omvang daarvan, en de opleidingsmaatregelen vastgelegd. Daarbij inbegrepen zijn de eindtermen, de exameneisen en het curriculum van de beroepsopleiding advocaten.

Het examenreglement omvat regels over:

  • de inrichting en de organisatie van het examen;
  • de wijze en tijdstippen waarop aan het examen kan worden deelgenomen;
  • de wijze waarop het examen wordt afgenomen;
  • de instelling, samenstelling en taken van de examencommissie;
  • de delegatie van bevoegdheden betreffende het examen aan de examencommissie.

In het curriculum staat hoeveel contactonderwijs per vak een stagiaire krijgt en hoeveel tijd (gemiddeld) nodig is om het onderwijs voor te bereiden. De voorbereidingstijd hangt af van de kennis en ervaring van de stagiaire in combinatie met de gekozen major en minor. In enkele gevallen is het contactonderwijs omgezet in e-learning. 

Het keuzepakket van de beroepsopleiding kan zo worden samengesteld dat de stagiaire voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat voorkomt het op elkaar stapelen van opleidingsverplichtingen voor stagiaires.

Buitenstages in advocatuur door rio’s, oio’s en raio’s

De NOvA heeft met de rechterlijke macht en het Parket-Generaal afspraken gemaakt over
buitenstages in de advocatuur voor rechters in opleiding (rio) en officieren in opleiding (oio) die zijn
gestart in de nieuwe rio- of oio-opleiding.