Toetreding balie met beroepskwalificatie

Indien een toetreder tot de Nederlandse balie in een andere EU-lidstaat, EER of Zwitserland al gerechtigd is zijn beroepswerkzaamheden als ‘advocaat’ uit te oefenen (produit fini), dan zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Incidenteel optreden onder home title
Een volledig gekwalificeerde beroepsbeoefenaar uit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland kan – als aan bepaalde voorwaarden is voldaan – incidenteel in Nederland werkzaam zijn onder de beroepstitel van de staat van herkomst (home title). Als het gaat om optreden in rechte zijn daarnaast nog enkele vereisten in de Advocatenwet opgenomen. Dit volgt uit de dienstenrichtlijn voor advocaten (richtlijn 77/249/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16a tot en met 16f van de Advocatenwet.

2. Permanent optreden onder home title
Een volledig gekwalificeerd beroepsbeoefenaar uit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland kan – als aan bepaalde voorwaarden is voldaan – op permanente basis in Nederland werkzaam zijn onder de beroepstitel van de staat van herkomst (home title). Deze beroepsbeoefenaar moet zich laten inschrijven op het tableau. Als het gaat om optreden in rechte zijn daarnaast nog enkele vereisten in de Advocatenwet opgenomen. Dit volgt uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16g tot en met 16k van de Advocatenwet.

Een gekwalificeerde advocaat uit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland die zich onder home title permament in Nederland wil vestigen, kan een verzoek tot inschrijving op grond van artikel 16h van de Advocatenwet indienen. Gebruik hiervoor het formulier aanvraag inschrijving op grond van artikel 16 h Advocatenwet en stuur dit naar jz@advocatenorde.nl.

3. Na drie jaar daadwerkelijk en regelmatig optreden in Nederland in het Nederlands/EU-recht
Een advocaat die drie jaren onder home title daadwerkelijk en regelmatig in Nederland werkzaam is geweest, kan worden ingeschreven als Nederlands advocaat. Hiervoor moet u een document overleggen waaruit blijkt dat u gedurende ten minste drie jaar daadwerkelijk en regelmatig in Nederland als advocaat heeft gewerkt in het Nederlands recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht. Deze mogelijkheid volgt eveneens uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 2a en 2b van de Advocatenwet.

4. EU-erkenning van beroepskwalificaties
Een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar uit een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland kan een verzoek tot inschrijving als advocaat indienen, nadat zijn beroepskwalificaties zijn erkend. U kunt erkenning aanvragen bij de algemene raad. In sommige gevallen moet u eerst een zogenoemde proeve van bekwaamheid met goed gevolg afleggen. Dit volgt uit de richtlijn erkenning EU-beroepskwalificaties (richtlijn 2005/36/EG, incl. 2013/55/EU), die in Nederland is geïmplementeerd in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Advocatenwet, in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur. 

Aan het afnemen van de (onderdelen van de) proeve van bekwaamheid zijn kosten verbonden. Afhankelijk van welke onderdelen (bij welke organisatie) in het besluit opgelegd worden, betreffen de kosten 100 euro (excl. btw) of 800 euro (vrijgesteld van btw) per examen.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier aanvraag erkenning beroepskwalificaties (ingevolge artikel 19 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties betreft de beslistermijn voor de aanvraag erkenning van EU-beroepskwalificaties drie maanden, welke termijn eenmaal met een maand kan worden verlengd).

U kunt wanneer u het niet eens bent met de beschikking op uw aanvraag binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift, vergezeld door een kopie of scan van het besluit, indienen bij de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Dit kan per post via postbus 30851, 2500 GW, Den Haag t.a.v. juridische en bestuurlijke zaken of per e-mail via jz@advocatenorde.nl onder vermelding van 'bezwaar besluit erkenning EU-beroepskwalificatie'. Tegen het uitblijven van een beschikking op uw aanvraag kan u zich na de gestelde termijn eveneens richten tot het hierboven genoemde adres.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking, beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar kan u zich na de gestelde termijn eveneens richten tot de hierboven genoemde rechtbank. Het indienen van een beroepschrift kan schriftelijk of digitaal. Voor meer informatie zie de website van de Rechtspraak.

Gekwalificeerd buiten de EU, EER of Zwitserland
Bent u buiten de EU, EER of Zwitserland gekwalificeerd om uw beroepswerkzaamheden uit te oefenen als advocaat dan zult u, om in Nederland advocaat te kunnen worden, een bachelor en master op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit moeten behalen.

Vragen
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat: