Tuchtrecht

De tuchtrechtspraak op de advocatuur wordt uitgevoerd door onafhankelijke tuchtcolleges waarin tuchtrechters zitting hebben. Er zijn vier raden van discipline (één per ressort) en een hof van discipline.

De procedure van het tuchtrecht is geregeld in artikelen 46 tot en met 60h van de Advocatenwet. Iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een (voormalig) cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij, kan een klacht over een advocaat indienen. Dat moet schriftelijk gebeuren bij de deken van het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. De deken treedt hier op als vooronderzoeker. De deken neemt de klacht in behandeling, onderzoekt deze en probeert het probleem in der minne te schikken. Na het vooronderzoek kan (en op verzoek van klager: moet) de klacht worden doorgestuurd naar de raad van discipline. 

Raden en hof van discipline
Er zijn vier raden van discipline. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van de raden van discipline. Tegen een beslissing van de raad van discipline is hoger beroep mogelijk bij het hof van discipline.

Ondersteuning tuchtrechtspraak
Met de oprichting op 1 juni 2015 van de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (SOTA) heeft de nieuwe opzet voor de ondersteuning van de tuchtrechtspraak zijn beslag gekregen. Binnen de stichting zijn de griffies ondergebracht van de raden en het hof van discipline. De griffiers en de secretariële medewerkers zijn in dienst van de SOTA, die de ondersteuning faciliteert van de diverse tuchtcolleges. De NOvA draagt zorg voor de bekostiging van de SOTA.

Door deze opzet is het mogelijk om door intern overleg en digitale ondersteuning van het werkproces de kwaliteit en uniformiteit van het werk van de tuchtrechters te verhogen. Ook piekbelasting van de raden van discipline kan zo over de beschikbare griffiers worden verdeeld. Het onderbrengen van het griffierswerk in een zelfstandige stichting draagt bij aan de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak. Door een efficiëntere inzet van de beschikbare financiële middelen maakt dit tevens de bekostiging ervan beheersbaar.

Tuchtrechtuitspraken
Alle disciplinaire uitspraken (uitspraken van tuchtrechters) zijn beschikbaar op www.tuchtrecht-updates.nl, een gezamenlijk intiatief van het Kenniscentrum Tuchtrecht van de NOvA en uitgeverij Boom Juridisch.
Bestuurs- en civielrechtelijke uitspraken met betrekking tot de advocatuur zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.

Hof van discipline: uitstel van mondelinge behandelingen (mei 2022)
Vanwege onderbezetting op de griffie van het hof van discipline is het op dit moment helaas niet mogelijk om binnen een afzienbare termijn mondelinge behandelingen van de gewone klachtzaken over advocaten in hoger beroep te plannen of te houden. De vanaf medio april 2022 geplande mondelinge behandelingen worden daarom uitgesteld. Alle betrokken partijen (NOvA, SOTA, hof en ministerie van JenV) streven ernaar dat het hof vanaf 1 september a.s., of zoveel eerder als mogelijk, weer mondelinge behandelingen kan plannen. Spoedeisende zaken worden wel zoveel mogelijk behandeld. Ook kunnen partijen nieuwe klachtzaken aanbrengen bij het hof. Lees verder op www.hofvandiscipline.nl.