algemene raad

AR-NOVA-22-12-12-379Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. De algemene raad vertegenwoordigt de balie overal waar daartoe aanleiding bestaat. Daarnaast vormt de algemene raad het bestuur van de rechtspersoon Nederlandse orde van advocaten conform het bestuursreglement

De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van de algemene raad als geheel. Binnen de algemene raad zijn echter wel aandachtsgebieden verdeeld ter voorbereiding van beleidsterreinen.

Samenstelling algemene raad
De algemene raad is op dit moment als volgt samengesteld: 

Robert-Crince-le-Roy-22-12-12-356Robert Crince le Roy, algemeen deken
“In het belang van de goede rechtsbedeling bevordert de algemene raad een behoorlijke uitoefening van de praktijk en vertegenwoordigt de algemene raad de balie waar daartoe aanleiding bestaat.”

Aandachtsgebieden: 
- Algemene vertegenwoordiging balie
- Rechtsstatelijke aangelegenheden

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Commissarissen van Stadsherstel Maassteden B.V.
- Bestuurder Stichting Museum Bredius
- Secretaris De Vereeniging Rotterdamsch Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp
- Secretaris Stichting tot ondersteuning van Kunsthal Rotterdam
- Lid Adviescommissie voor de Bezwaarschriften Erasmus Universiteit Rotterdam
- Bestuurslid Stichting leerstoel advocatuur

Jeroen-Soeteman-22-12-12-365Jeroen Soeteman, waarnemend deken
“De advocaat van de toekomst kijkt verder dan de horizon van de huidige praktijk en wordt mede door de beroepsopleiding en de permanente educatie voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals legal tech, digitalisering van de rechtspraak en ook op de veranderende (juridische) maatschappij.”

Aandachtsgebied: 
- Advocaat van de toekomst

Nevenfuncties: 
- Geen nevenfuncties

Sanne-van-Oers-22-12-12-343Sanne van Oers, waarnemend deken
“De advocaat heeft een belangrijke rol in de maatschappij en in de democratische rechtsstaat. De advocaat is dé partijdige belangenbehartiger en bemiddelaar tussen de rechtzoekende en het recht. Toegang tot het recht is daarvoor essentieel.”

Aandachtsgebied: 
- Advocaat in de maatschappij

Nevenfunctie:
- Bestuurslid Stichting Garantiefonds Algemene Voorschotregeling Toegevoegde Raadslieden

Susan Kaak - websiteSusan Kaak
“Door samenwerking binnen de Orden en met de balie wordt effectief en doelmatig gewerkt aan een kwalitatief goede advocatuur.”

Aandachtsgebied: 
- Huis van de NOvA

Nevenfuncties:
- Docent informatie- en bewijsvergaring, Beroepsopleiding Advocaten
- Bestuurslid Stichting leerstoel advocatuur

Jan Broekhuizen december 2022Jan Broekhuizen 
“De advocaat is een bijzondere bemiddelaar tussen de rechtzoekende en het recht. Met beroepsregels en hulpmiddelen helpen we de advocaat deze rol als toegangsverschaffer in de praktijk te vervullen: partijdig, integer en onafhankelijk, steeds met het oog op het algemeen belang van de goede rechtsbedeling.”

Aandachtsgebied:
- Advocaat in de praktijk

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Rijnbrink
- Vicevoorzitter Commissie Governancecode Woningcorporaties
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Care Nederland


Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar secretariaat@advocatenorde.nl.