Digitalisering rechtspraak

Sinds enkele jaren werken de diverse rechterlijke instanties aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. De invoering hiervan verloopt niet bij elke rechterlijke instantie hetzelfde.

Inbreng NOvA
Namens de advocatuur adviseert de NOvA bij de digitale toegankelijkheid bij de verschillende rechterlijke instanties. De NOvA zet zich in voor systemen die gemak bieden en vertrouwen geven en waar veilig informatie kan worden uitgewisseld. Bovendien moet het systeem betrouwbaar zijn en moet sprake zijn van een uniforme toegang tot de gerechten en griffies. 

Zo heeft de NOvA wetgevingsadviezen uitgebracht over de modernisering van het burgerlijk procesrecht en het bestuursrecht en haar standpunten ingebracht bij de debatten hierover in de Tweede en Eerste Kamer. De NOvA voert regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau. Om wensen van de advocatuur met betrekking tot digitalisering kenbaar te maken, nemen advocaten deel in werk- en testgroepen en pilots van de Raad voor de rechtspraak.

Uitgangspunten digitale toegankelijkheid:

 • Het systeem moet gemak bieden en vertrouwen geven.
 • Uitwisselen van stukken moet veilig kunnen.
 • Informatie voor de gebruiker is op maat.
 • Het systeem moet betrouwbaar zijn.
 • Er moet uniforme toegang tot de gerechten en griffies zijn.
 • Digitale continuïteit.
 • De kennis, vaardigheden en behoeften van de advocatuur moeten worden meegenomen in de ontwikkeling.

Randvoorwaarden digitale toegankelijkheid (niet limitatief):

 • Een toegankelijke helpdesk.
 • Een geborgd en getest protocol voor noodcommunicatie tussen advocaat en rechtspraak.
 • Deugdelijk aansluitpunt (s2s) voor elke zaakstroom.
 • Een pro-actieve benadering/actieve communicatie en een gedegen procedure voor wat betreft communicatie van de Rechtspraak naar de balie en de NOvA toe bij storing aan de systemen van de rechtspraak en gepland onderhoud via een RSS-feed.
 • Een landingspagina voor alle rechtsgebieden.
 • De mogelijkheid grote bestanden te kunnen uploaden, minstens 25 Mb.
 • Digitale zittingszalen met de mogelijkheid voor de advocaat om zijn eigen device te koppelen aan het bureauscherm en zijn apparatuur op te laden.
 • Wanneer een kantoormedewerker voor meerdere advocaten gemachtigd is om handelingen te verrichten, hoeft deze hierbij niet opnieuw in- en uit te loggen.
 • Overzichtelijk digitaal dossier met duidelijke naamgeving.
 • Mogelijkheid tot uploaden mediabestanden.
 • Heldere en landelijk uniforme procedure voor indienen vertrouwelijke stukken.
 • Veilige en betrouwbare wifi in alle gerechten met voldoende capaciteit voor de gebruikers.
 • Geen verschil functionaliteiten webportaal en systeemkoppeling (s2s).

Suggesties of problemen

De NOvA is geïnteresseerd in uw inbreng over digitale toegankelijkheid. Welke problemen komt u tegen in uw dagelijkse praktijk die met digitalisering zijn op te lossen? En andersom, waar merkt of verwacht u dat digitalisering juist uw beroepsuitoefening hindert? Suggesties, voorbeelden en mogelijke problemen kunt u melden via digitaalprocederen@advocatenorde.nl