Kwaliteitsbevordering

Eén van de kernwaarden van de advocaat is deskundigheid. Een advocaat zorgt ervoor dat hij goede kwaliteit levert: in de eerste plaats uiteraard voor de cliënt, maar ook in het belang van de beroepsgroep zelf. De NOvA ziet erop toe dat die kwaliteit wordt gewaarborgd en draagt bij aan een verdere bevordering van die kwaliteit.

Met ingang van 1 januari 2019 is een verplicht rechtsgebiedenregister ingevoerd. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in het rechtsgebiedenregister op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden.

Op basis van artikel 26 van de Advocatenwet is de algemene raad aangewezen kwaliteitstoetsen uit te voeren. Met ingang van 1 maart 2020 is het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet ingevoerd, zodat vanaf die datum advocaten na hun stage verplicht deel moeten nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze verplichting gaat voor stagiairs en herintreders in op het kalenderjaar volgend op de onvoorwaardelijke inschrijving op het tableau. Wel kunnen zij vrijwillig eerder starten met de kwaliteitstoetsen.

Professionele kennis en kunde
De gedragsregels beschrijven de normen waaraan advocaten moeten voldoen bij het uitoefenen van hun beroep. Daarnaast draagt de beroepsopleiding advocaten bij aan een betere kwaliteit van de advocatuur. In deze opleiding kiest de advocaat-stagiair een leerlijn die aansluit op zijn/haar praktijk. Ook biedt de opleiding veel ruimte voor keuzevakken en wordt er veel aandacht besteed aan ethiek en beroepsattitude.

Na de stage moeten advocaten hun professionele kennis en kunde continu op peil houden binnen de voor hun praktijk relevante rechtsgebieden. In de Verordening op de advocatuur zijn diverse bepalingen opgenomen over de praktijkvoering. Zo dient de advocaat de organisatie van zijn kantoor en de dienstverlening adequaat in te richten. Bovendien mag een advocaat alleen zaken aannemen die hij adequaat kan behandelen.

Verder zijn advocaten verplicht te beschrijven op welke wijze zij voldoen aan regels over onder andere de:

  • vakbekwaamheid
  • kantoororganisatie
  • administratie
  • derdengelden
  • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

Meer lezen over wat een advocaat is, lees het rapport 'Dit is een advocaat' uit oktober 2013. In dit rapport wordt, mede op wetenschappelijke inzichten gebaseerd, een professioneel beroepskader bepaald. Wanneer is een advocaat een advocaat?