Internationaal

De Nederlandse orde van advocaten is lid van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) en de International Bar Association (IBA). De CCBE vertegenwoordigt de balies van 46 Europese landen en behartigt de belangen van meer dan een miljoen advocaten. Bij de IBA, de wereldwijde organisatie voor internationale beoefenaars van juridische beroepen en orden van advocaten, zijn meer dan 190 balies en 80.000 individuele advocaten uit 170 landen aangesloten.

Internationaal nieuws van de NOvA in CCBE/IBA-verband

6 juni 2024
NOvA draagt bij aan verslag van EESC over de Nederlandse rechtsstaat
Op 7 en 8 februari 2024 heeft de ‘Group on Fundamental Rights and the Rule of Law’ (FRRL-groep) van de European Economic and Social Committee (EESC) een bezoek gebracht aan Nederland. Tijdens het bezoek is er met verschillende vertegenwoordigers gesproken van het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder maatschappelijke organisaties, de sociale partners, de media en de juridische beroepen, en de Nederlandse autoriteiten over een vijftal onderwerpen. In het kader van het onderwerp ‘Rechtsstaat’ is er op 8 februari 2024 een ontmoeting geweest tussen de NOvA en zes delegatieleden van de FRRL-groep. De NOvA heeft tijdens het bezoek toegelicht hoe de NOvA naar de staat van de rechtsstaat in Nederland kijkt. Het verslag van dit bezoek is inmiddels beschikbaar.
17 mei 2024
CCBE-rapport 'AML supervision and practices by bars'
De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) heeft een rapport uitgebracht over AML-toezicht binnen 26 Europese balies, waaronder de Nederlandse. De bevindingen tonen aan dat de balies hun toezichthoudende taken in het kader van de Europese antiwitwaswetgeving serieus nemen en uitvoeren. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen voor verdere verbetering.
22 december 2023
NOvA draagt bij aan het Rule of Law Report van de Europese Commissie
Het jaarlijkse Rule of Law Report levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering en bescherming van de rechtsstaat in elke EU-lidstaat en in de Europese Unie als geheel. Ten behoeve van de editie 2024 heeft de NOvA een schriftelijke bijdrage geleverd aan zowel de CCBE als de Europese Commissie. Hierin komen belangrijke dossiers van de NOvA aan bod zoals vertrouwelijkheid, veiligheid en weerbaarheid, toezicht, digitalisering en gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast is ook aandacht gegeven aan de toetsing van rechtsstatelijkheid in de partijprogramma’s van de verkiezingen in november 2023.
18 december 2023
NOvA draagt bij aan het EU Justice Scoreboard van de Europese Commissie
Het EU Justice Scoreboard geeft een overzicht van indicatoren voor de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de 27 EU-landen. Door het bieden van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens wil de Europese Commissie de lidstaten helpen om de doeltreffendheid van hun nationale rechtsstelsels te verbeteren. Het EU Justice Scoreboard is een van de informatiebronnen voor het Rule of Law Report. De NOvA draagt hieraan bij door het invullen van een vragenlijst. Onderwerpen betreffen onder andere gerechtskosten, de financiële vereisten om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand en de onafhankelijkheid van de advocaat en de beroepsorganisatie. Publicatie van het EU Justice Scoreboard 2024 wordt verwacht in de zomer van 2024.
12 december 2023
Overeenstemming over de werkzaamheden van de AMLA
Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt over de werkzaamheden van de AMLA (anti money laundering autorithy): EU-persbericht. De CCBE heeft vanaf het begin van de onderhandelingen over de AMLA zich sterk gemaakt dat de AMLA geen direct toezicht zal gaan en mogen houden op toezichthouders in de non-financial sector (waaronder de toezichthouder op de advocatuur).
20 november 2023
IBA-rapport over gendergelijkheid binnen de advocatuur in Nederland
Het internationale onderzoek 50:50 by 2030 - A Longitudinal Study into Gender Disparity in Law van de IBA en de LexisNexis Rule of Law Foundation heeft tot doel de onderliggende oorzaken van het gebrek aan gendergelijkheid op de hoogste niveaus in de wereldwijde advocatuur bloot te leggen, in kaart te brengen en aan te pakken. Na Engeland, Wales, Oeganda en Spanje is nu het rapport over de advocatuur in Nederland uitgebracht. Hieruit blijkt dat vrouwen die werkzaam zijn in de juridische sector een grote mate van gelijkheid hebben bereikt ten opzichte van hun mannelijke collega's. Het rapport is ook zeer positief over het hoge percentage vrouwelijke rechters. Wel bekleden vrouwen nog steeds een te laag aandeel van de senior posities binnen advocatenkantoren.
17 oktober 2023
EU-richtlijn DAC8 leidt tot wijziging van de notificatieplicht van advocaten
Als gevolg van het arrest van het HvJ EU heeft de Raad van de Europese Unie op 17 oktober 2023 de DAC8-richtlijn aangenomen. Dit heeft geleid tot een wijziging van de notificatieplicht van verschoningsgerechtigde intermediairs. Een intermediair die in het kader van zijn meldingsplicht een beroep doet op het verschoningsrecht, heeft uitsluitend een notificatieplicht indien degene die in kennis moet worden gesteld van diens meldingsplicht de cliënt is van de verschoningsgerechtigde intermediair. De cliënt kan de relevante belastingplichtige zijn, maar ook een (andere) intermediair. Deze beperking van de notificatieplicht geldt in Nederland, vooruitlopend op de Nederlandse implementatie van de DAC8-richtlijn per 1 januari 2026. Kijk voor meer informatie in de Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6 van de Belastingdienst. 
20 juli 2023
NOvA bezorgd over EU-plannen invoering e-facturering en e-rapportering 
De NOvA heeft haar bezorgdheid geuit over de mogelijke inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten bij de plannen van de EU over de invoering van e-facturering en e-rapportering. De voorgestelde overgang naar dit nieuwe systeem kan ertoe leiden dat advocaten informatie die onder hun geheimhoudingsplicht valt (zoals de identiteit van de cliënt en details van facturen) openbaar moeten maken. Mede na inbreng van de adviescommissie belastingrecht pleit de NOvA samen met de CCBE voor een uitzondering voor advocaten op deze verplichting.
20 juli 2023
CCBE pleit voor aanscherping tekst DAC6-richtlijn
De Europese Raad heeft voorgesteld de formulering van de DAC6-richtlijn in overeenstemming te brengen met het arrest van HvJ-EU van 8 december 2022. In dat kader pleit de CCBE, ondersteund door de NOvA, voor aanscherping van de tekst van artikel 8 in deze richtlijn, namelijk: "Elke lidstaat moet (in plaats van ‘kan’) de nodige maatregelen nemen om tussenpersonen het recht te geven af te zien van het indienen van informatie over een te rapporteren grensoverschrijdende constructie wanneer de meldingsplicht inbreuk zou maken op het verschoningsrecht van de wettelijke beroepsbeoefenaar krachtens het nationale recht van die lidstaat.”
2 maart 2023
NOvA werkt mee aan het CCBE-rapport Corporate Social Responsibility and the legal profession.
Dit CCBE-rapport beoogt advocaten, advocatenkantoren en balies voor te bereiden op de uitdagingen om te voldoen aan zowel de huidige als toekomstige normen op het gebied van CSR, waaronder op het gebied van duurzaamheid. De NOvA vindt dat de advocaat zelf moet beslissen over CSR-normen en in overleg mag treden met klanten over CSR-normen, zonder dat deze zijn geformuleerd als verplichting.
6 februari 2023
Notificatieplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies: implicaties voor de advocatuur
Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie eind 2022 bleek dat de notificatieplicht bij grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies in strijd is met het recht op eerbiediging van de communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt. Na overleg met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft de NOvA duidelijkheid verkregen over de implicaties van de Europese DAC6-richtlijn voor de Nederlandse advocatuur.
19 januari 2023
NOvA draagt bij aan het Rule of Law Report van de Europese Commissie
Het jaarlijkse Rule of Law Report levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering en bescherming van de rechtsstaat in elke EU-lidstaat en in de Europese Unie als geheel. Hoewel in sommige lidstaten nog enkele belangrijke punten van zorg blijven bestaan, laat de editie van 2023 zien dat in de meeste lidstaten belangrijke inspanningen worden geleverd om de vorig jaar geïdentificeerde uitdagingen aan te pakken. Over het geheel genomen is bijna twee derde van de aanbevelingen uit 2022 opgevolgd met betrekking tot belangrijke hervormingen in de nationale rechtsstelsels, anti-corruptiekaders, mediapluralisme en andere institutionele checks-and-balances. Ten opzichte van de vorige editie zijn er in de editie van 2023 meer verwijzingen naar het belang van de advocatuur in de rechtsstaat. De Europese Commissie heeft zichtbaar gebruikgemaakt van de schriftelijke inbreng van de NOvA in het kader van het virtuele bezoek van de Europese Commissie aan Nederland.
18 januari 2023
NOvA draagt bij aan het EU Justice Scoreboard van de Europese Commissie
Het EU Justice Scoreboard geeft een overzicht van indicatoren voor de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de 27 EU-landen. Door het bieden van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens wil de Europese Commissie de lidstaten helpen om de doeltreffendheid van hun nationale rechtsstelsels te verbeteren. Het EU Justice Scoreboard is een van de informatiebronnen voor het Rule of Law Report. De NOvA aan dit rapport bijgedragen op het gebied van onder andere gerechtskosten en financiële vereisten om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand.
10 november 2022
Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?
In 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en het financieren van terrorisme, ofwel Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Dit actieplan is verder uitgewerkt in vier wetgevingsvoorstellen. Eén daarvan, de EU-Verordening tot instelling van de Europese anti-witwasautoriteit (de AMLA-verordening), heeft directe gevolgen voor de advocatuur. De AML-commissie van de CCBE, waar de NOvA actief aan deelneemt, monitort de Europese AML/CFT-ontwikkelingen op de voet.