Samenwerking binnen de balie

De NOvA blijft inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen de sociale advocatuur en kantoren zonder toevoegingspraktijk. Deze samenwerking vindt in toenemende mate plaats. Een verplichte bijdrage vanuit ‘commerciële’ kantoren aan de sociale advocatuur wijst de NOvA af. De financiering van een adequaat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is een overheidstaak.

De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van kantoren zonder toevoegingspraktijk bij de sociale advocatuur. De NOvA stimuleert deze betrokkenheid, omdat dit onder meer leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur, meer onderlinge solidariteit en wederkerigheid tussen de sociale advocatuur en commerciële kantoren. Sinds 2021 brengt de NOvA op regionaal en nationaal niveau kantoren met elkaar in contact en ondersteunt hen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten waar ideeën vanuit de advocaten worden gepresenteerd en geïnteresseerde kantoren aan elkaar worden gekoppeld.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door voormalig algemeen deken en partner bij Van Doorne, Walter Hendriksen en Bernard de Leest, lid van de algemene raad en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. De afgelopen periode hebben zij met allerlei betrokkenen ideeën besproken voor samenwerking tussen sociaal advocaten en andere kantoren. Daaruit zijn al een aantal concrete voorstellen voortgekomen, zoals:

  • Stagiairs van kantoren zonder toevoegingspraktijk lopen een deel van hun stage mee bij een toevoegingskantoor en doen daar proceservaring op. Enkele kantoren doen op het moment al ervaring op met deze werkwijze en de resultaten worden positief beoordeeld.
  • Het delen/faciliteren van ruimtes, cursussen (bijvoorbeeld in een digitale omgeving) en digitale informatiebronnen (bijvoorbeeld het samen inkopen van licenties);
  • Het gezamenlijk financieren van externe deskundigenonderzoeken;
  • Afspraken maken over welke zaken overgelaten worden aan de sociale advocatuur;
  • Het opzetten van een stichting waar sociaal advocaten een garantie kunnen aanvragen voor het geval van een proceskostenveroordeling van hun cliënt;
  • Kantoren ontwikkelen gezamenlijk een platform voor bediening van de middeninkomens. Op dit platform bieden sociale kantoren voor pakketprijzen hun diensten aan. Zo krijgen sociale kantoren ook meer inkomsten uit betalende zaken en weten de middeninkomens hen ook te vinden. Kantoren zonder toevoegingspraktijk financieren het platform;
  • Oprichten van een sectie ‘sociale advocatuur’ bij grotere kantoren;
  • De grote kantoren betalen de loonkosten van stagiaires van sociale kantoren volledig gedurende drie jaar;
  • Het oprichten van een (ANBI-)stichting om daar de kosten voor één of meerdere sociale kantoren in onder te brengen.

Over deze en andere voorstellen vanuit de advocatuur gaat de NOvA graag met u in gesprek.
De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 mei 2021 voor advocaten uit de arrondissementen Amsterdam, Noord-Nederland en Gelderland. De komende maanden volgen bijeenkomsten voor andere arrondissementen.
Meer weten? Suggesties en vragen kunt u sturen naar samenwerking@advocatenorde.nl

Voordelen van samenwerking
De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij de sociale advocatuur. Zij voelen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht nu het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben. Daarnaast zien zij ook de voordelen van samenwerking voor hun eigen praktijkvoering. Daarmee biedt samenwerking voordeel voor alle partijen. Reden voor de NOvA om deze vormen van samenwerking te stimuleren en landelijk uit te bouwen.

Geen verplichtingen
De NOvA wijst het idee af om kantoren zonder toevoegingspraktijk verplicht te laten meebetalen aan de financiering van het stelsel van rechtsbijstand. Het waarborgen en financieren van een goede toegang tot het recht voor minvermogenden is een grondwettelijke overheidstaak. Deze kosten kan de overheid niet afwentelen op een beroepsgroep. Net zoals minister Dekker vindt de NOvA het onwenselijk om kantoren zonder toevoegingspraktijk te verplichten om zaken op toevoegingsbasis te doen. Het verlenen van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden is een specialisme van sociaal advocaten..