Gedragsregels

Naast wet- en regelgeving (beroepsregels) kennen advocaten ook gedragsregels. Dit zijn geen verplichtende bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als richtlijn voor de advocaat voor zijn handelen bij de uitoefening van de praktijk. De gedragsregels brengen de normen onder woorden, die naar de heersende opvattingen in de kring van advocaten in acht behoren te worden genomen. De gedragsregels beogen een gids te zijn voor advocaten, op hun smalle weg tussen het werkterrein waarop de belangenbehartiging optimaal moet zijn en het gebied dat niet betreden mag worden.

Het is uiteindelijk aan de tuchtrechter om een oordeel te vellen over of een handelswijze van een advocaat (on)aanvaardbaar is. De gedragsregels binden daarbij de tuchtrechter niet. De tuchtrechter toetst immers aan de norm van artikel 46 van de Advocatenwet en niet aan de gedragsregels.

De gedragsregels zijn meerdere malen herijkt (1968, 1980, 1992 en 2018). De huidige tekst van de gedragsregels is tot stand gekomen na een intensief traject door de commissie herijking gedragsregels. De conceptteksten zijn daarbij besproken in en becommentarieerd door diverse gremia binnen en buiten de balie.