Contante betalingen

De NOvA heeft kennisgenomen van het bericht van de lokale dekens over het onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren naar het aanvaarden van contante betalingen door advocaten. De uitkomst daarvan zou zijn, dat (strafrecht)advocaten veelvuldig cash geld hebben aangenomen zonder overleg met de deken en daarmee de regels hebben overtreden.

Contante betalingen iStock-182721733

De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezicht op) de naleving van die regel.

Op grond van het huidige art. 6.27 van de Verordening op de advocatuur is het nu al zo dat betalingen aan advocaten giraal dienen plaats te vinden, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarbij rechtsbijstand wordt verleend aan iemand zonder bankrekening. Indien de contante betaling(en) van eenzelfde cliënt over de periode van ten hoogste één jaar een bedrag van 5.000 euro of meer belopen, is voorafgaand overleg met de deken nodig. Als voorafgaand overleg redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient dit onverwijld na aanvaarding van de betaling te gebeuren.

In situaties zoals hierboven beschreven, is overleg van de advocaat met de deken volgens de verordening op de advocatuur verplicht maar ook in andere situaties kan overleg met de deken plaatsvinden. Overleg met de deken is bedoeld om de advocaat bewust te maken van de risico’s van het verrichten of aanvaarden van contante betalingen in het kader van de voorkoming van betrokkenheid bij criminele handelingen. Het overleg creëert de mogelijkheid voor de advocaat nogmaals te onderzoeken welke feiten en omstandigheden er zijn die een contante betaling rechtvaardigen en dit te toetsen bij de deken.

De NOvA benut de mogelijkheden om meer bekendheid te geven aan de huidige regel (o.a. artikel in Ordebericht d.d. 11 augustus 2022) en gaat ervan uit dat de dekens in de toekomst zullen toezien op de naleving ervan.

Meer informatie:
Brief OM over beleid rond betalingen aan advocaten (20 juli 2022)
- Advocaten namen vaak cash aan tegen eigen tuchtregels - NRC (31 juli 2022)
- Advocaten over contante betalingen: ‘Cash geld op zich is niet meteen verkeerd’ - NRC (1 augustus 2022)