Publicatie geschorste en geschrapte advocaten

De algemeen secretaris is verplicht om op grond van artikel 8b van de Advocatenwet schriftelijk een lijst openbaar te maken met daarop de gegevens van advocaten die door de tuchtrechter zijn geschrapt of onvoorwaardelijk zijn geschorst en voor zover deze maatregel onherroepelijk is geworden. Met ingang van september 2018 wordt elke twee maanden een nieuwe lijst openbaar gemaakt met daarop de schorsingen en schrappingen van de afgelopen periode. Alle schorsingen en schrappingen vanaf januari 2015 zijn opgenomen in een chronologisch overzicht.

Op de lijst met geschorste en geschrapte advocaten worden uitsluitend vermeld onvoorwaardelijke schorsingen of schrappingen op basis van artikel 48 van de Advocatenwet. Schorsingen en schrappingen die zijn opgelegd op basis van de Advocatenwet van vóór 1 januari 2015 of op basis van artikel 60ab of 60b van de Advocatenwet worden niet in deze lijst opgenomen. Concreet houdt dit in dat uitsluitend zijn opgenomen op deze lijst:

  • schrappingen uitgesproken na 1 januari 2015 op basis van de Advocatenwet van na 1 januari 2015;
  • (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke schorsingen uitgesproken na 1 januari 2015 op basis van de Advocatenwet van na 1 januari 2015. Alleen het onvoorwaardelijke deel van een schorsing wordt getoond.

De volgende gegevens worden op deze lijst getoond:

  • de naam van de advocaat en voor zover van toepassing het kantoor;
  • de plaats waar de advocaat kantoor houdt;
  • het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt;
  • de maatregel die is opgelegd (te weten schorsing in de uitoefening van de praktijk of schrapping van het tableau)
  • de datum van de oorspronkelijke beslissing waarmee de maatregel is opgelegd en de datum waarop de beslissing in gaat.
    (NB. Omdat het instellen van hoger beroep schorsende werking heeft van de maatregel, kan er een aanzienlijk tijdverloop bestaan tussen de datum van de beslissing en de datum waarop de maatregel ingaat).

Voor zover het betreft een onherroepelijke beslissing tot het onvoorwaardelijk opleggen van een schorsing blijven de gegevens, bedoeld in artikel 8b van de Advocatenwet, gedurende een periode van tien jaar na het onherroepelijk worden van die beslissing vermeld op de op de website van de Nederlandse orde van advocaten gepubliceerde lijst. Indien en voor zover de raad van discipline of het hof van discipline in zijn beslissing heeft bepaald dat de inzagetermijn, bedoeld in artikel 8a, derde lid, van de Advocatenwet, wordt verkort, wordt de vermelding van de gegevens van de desbetreffende advocaat op de lijst met dezelfde termijn verkort.