Actualiteiten UBO-register

Tijdelijk geen toegang
Wwft-instellingen, waaronder advocaten, zijn verplicht om bij het aangaan van een nieuwe zakelijke transactie met een juridische entiteit het UBO-register te raadplegen. Advocaten hebben echter tijdelijk geen toegang tot het UBO-register. Daardoor kunnen zij geen uittreksel uit het UBO-register verkrijgen en terugmeldingen doen, terwijl de Wwft daartoe verplicht. Dit is het gevolg van een uitspraak van Hof van Justitie van de EU van 22 november 2022. Tot en vanaf 1 juni 2024 gelden hiervoor de volgende aangepaste regelingen:

Tijdelijke regeling tot 1 juni 2024
In verband met de sluiting van het UBO-register geldt tot 1 juni 2024 de tijdelijke regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 (zie ook de Kamerbrief van 20 januari 2023). Op grond hiervan mag de Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel (KVK) aan de cliënt vaststellen of sprake is van een registratie in het UBO-register. Deze regeling komt per 1 juni 2024 te vervallen, blijkt uit de Kamerbrief Stand van zaken UBO-register 2024 van de minister van Financiën van 17 april 2024.

Overgangsregeling per 1 juni 2024
Per 1 juni 2024 dienen advocaten (en andere Wwft-instellingen) die geen toegang hebben tot het UBO-register, bij de cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. De cliënt kan dit uittreksel opvragen bij de KVK.
NB: Vanwege technische problemen is het tot 1 augustus 2024 niet mogelijk een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. Advocaten kunnen volstaan met een screenshot van de UBO-gegevens. Vanaf 1 augustus 2024 kan er weer een gewaarmerkt uittreksel van UBO-gegevens worden gekregen.

Tijdelijk geen terugmeldplicht
Zolang advocaten geen toegang hebben tot de UBO-registers hoeven zij geen terugmeldingen te doen van eventuele discrepanties tussen informatie uit het UBO-register en eigen informatie (de terugmeldplicht op grond van art. 10C, lid 1Wwft). Ook dit is vermeld in de Kamerbrieven van resp. 20 januari 2023 en 17 april 2024.

Wetsvoorstel in voorbereiding
Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra ook advocaten zijn aangesloten op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting op grond van de Wwft om zelf het UBO-register te raadplegen. Advocaten dienen dan, in voorkomende gevallen, ook weer een terugmelding te doen.
Eerder heeft de NOvA een wetgevingsadvies uitgebracht, waarin is geadviseerd om advocaten zo snel mogelijk weer op het UBO-register aan te sluiten. De NOvA blijft zich inzetten voor een snelle toegang tot het UBO-register voor advocaten.

Vragen en antwoorden
De NOvA heeft in afstemming met het ministerie van Financiën een paar praktische vragen en antwoorden op een rij gezet:  

  1. Gedurende de periode dat het UBO-register niet toegankelijk is, mag een advocaat volstaan met de vaststelling dat een cliënt de UBO-opgave heeft gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Kan ook worden volstaan met een kopie UBO-uittreksel en de bevestiging dat geen opgave van wijziging is gedaan?
    Tot 1 juni 2024 geldt: in het geval dat een advocaat al de beschikking heeft over een uittreksel uit het UBO-register en de cliënt verklaart geen wijzigingen meer te hebben doorgevoerd, dan kan inderdaad van dat uittreksel worden uitgegaan. Na 1 juni 2024 geldt: de advocaat dient zijn cliënt te vragen om een gewaarmerkt uittreksel van het UBO-register; de cliënt kan dit zelf opvragen.

  2. Wat te doen als de cliënt zijn uittreksel uit het UBO-register kwijt is?
    Tot 1 juni 2024 geldt dat de KVK in zo’n geval een nieuwe bevestiging aan de cliënt kan sturen. De cliënt kan hiervoor contact opnemen met de KVK.

Meer informatie