Coronavirus

Coronavirus iStock-1208678891De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Het crisisteam van de NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie ook bij de:
- nieuwsberichten van de NOvA met betrekking tot het coronavirus
- financiële regelingen voor de advocatuur
- veelgestelde vragen over het coronavirus - algemeen
- veelgestelde vragen over het coronavirus - strafrecht
- veelgestelde vragen over het coronavirus - financieel

3 nov. Het kabinet heeft besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Hoewel veel openbare plaatsen zijn gesloten, behoren gerechtsgebouwen t.b.v. zittingen tot de uitzonderingen en blijven dus open.
3 nov. De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling familie- en jeugdrecht rechtbanken
27 okt. Kabinet: aanvullingen op derde steunpakket corona.
15 okt. De Beroepsopleiding Advocaten organiseert tot eind 2020 geen fysieke onderwijsactiviteiten meer. De opleidingsdagen van Vaardigheden en Beroepsattitude/ethiek vinden, net als de opleidingsdagen van de cognitieve vakken, weer online plaats.
14 okt. Doorgang rechtszaken niet beïnvloed door gedeeltelijke lockdown, meldt de Rechtspraak.
6 okt. DJI kondigt nieuwe maatregelen aan per 6 oktober 2020.
1 okt. Dringend advies van de Rechtspraak: mondkapjes nu ook dragen in de publieke ruimten van gerechtsgebouwen.
30 sept. De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling kanton en handel
30 sept. Aan­ge­scherp­te co­ron­a­maat­re­ge­len, maar rechts­zit­tin­gen van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak (Raad van State) gaan door.
30 sept. Fysieke zittingen in rechtszalen blijven doorgaan, meldt de Rechtspraak.
8 sept. De rechtbank Amsterdam start met strafzittingen in de avond.
1 sept. De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling strafrecht
1 sept. Per 1 september zijn fysieke kantonrolzittingen weer van start gegaan bij de rechtbanken.
1 sept. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hervat fysieke zittingen.
31 aug. 'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 1 september.
24 aug. Verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
19 aug. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19.
10 aug. De Rechtspraak meldt dat vanaf 17 augustus publiek weer beperkt welkom is in de rechtszaal.
14 juli De rechtbank Midden-Nederland start met avondzittingen.
13 juli De Raad van State publiceert haar ad­vies over de Wet tij­de­lij­ke maat­re­ge­len co­vid-19.
13 juli Het kabinet dient het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in.
9 juli Extra voorschotregeling aanvragen kan tot 1 augustus 2020, maakt de Raad voor Rechtsbijstand bekend.
1 juli Landelijke richtlijn van de rechtspraak in het kader van fysiek horen in instellingen in Wvggz- en jeugdrechtzaken.
30 juni De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zet in op opnieuw opstarten van fysieke zittingen.
26 juni Vanwege het coronavirus is besloten dat de meldplicht voor grensoverschrijdende constructies in Nederland ingaat op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020.
26 juni De Rechtspraak heeft de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak en de tijdelijke regelingen geactualiseerd
25 juni De minister van Justitie & Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming schetsen in een Kamerbrief de contouren aanpak achterstanden strafrechtketen.
25 juni De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan.
22 juni Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) aan.
19 juni De Raad voor Rechtsbijstand verschaft meer informatie over de tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners.
19 juni De minister voor Rechtsbescherming publiceert de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis.
15 juni Bezoek en verlof kan vanaf 16 juni weer op alle locaties, maakt DJI bekend.
4 juni Diverse rechtbanken maken bekend te starten met avondzittingen, zoals in Midden-Nederland en Rotterdam.
29 mei Vanaf 5 juni 2020 houdt het hof van discipline weer fysieke zittingen.
29 mei De Dienst Justitiële Inrichtingen start vanaf 2 juni gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen: bezoek en verlof wordt op kleine schaal weer mogelijk, meldt de minister voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.
28 mei Reactie van de NVJSA op berichtgeving van het Openbaar Ministerie over de afdoening van strafzaken middels strafbeschikkingen.
28 mei De Rechtspraak meldt dat per 1 juni de centrale (informatie)balies waar mogelijk weer toegankelijk worden.
27 mei De Raad voor Rechtsbijstand informeert over de tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners.
25 mei Effective 1 June 2020, the Netherlands Comercial Court (NCC) courthouse will be accessible to lawyers and parties if the court orders a courtroom hearing.
25 mei De Afdeling advisering van de Raad van State geeft voorlichting over hoe coronamaatregelen zich verhouden tot de grondrechten van burgers, naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer.
25 mei De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming beantwoorden Kamervragen over de juridische basis van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.
20 mei Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen.
20 mei De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigen een tweede pakket noodmaatregelen aan.
20 mei The CCBE sounds the alarm bell for justice in Europe and calls to overcome urgently the current paralysis of judicial systems.
19 mei De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming beantwoorden Kamervragen over fundamentele rechten in het strafrecht.
19 mei De VSAN publiceert de resultaten van de enquête Gevolgen coronamaatregelen voor sociale advocatuur.
19 mei De Rechtspraak verlengt de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak tot 1 september 2020.
18 mei Het College voor de Rechten van de Mens publiceert een dossier coronavirus en mensenrechten.
15 mei Na het voorstel van de algemene raad van de NOvA tot halvering van de PO-punten, maakt ook de Raad voor Rechtsbijstand bekend dat advocaten in 2020 aan hun jaarlijkse PE-verplichtingen hebben voldaan indien zij de helft van de punten hebben behaald die voor een rechtsterrein zijn voorgeschreven.
15 mei De Hoge Raad geeft een update van de werkwijze i.v.m. het coronavirus.
11 mei  De gerechtsgebouwen zijn aangepast aan de anderhalvemetersamenleving, meldt de Rechtspraak.
1 mei De Rechtspraak heeft de nieuwe tijdelijke regelingen per rechtsgebied gepubliceerd (voor de situatie vanaf 11 mei).
30 april De Rechtspraak heeft een Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak opgesteld met betrekking tot onder meer de aanwezigheid in de rechtszaal, de voorziening Veilig Mailen en besloten zittingen. De regeling geldt voorlopig t/m 19 mei 2020.
28 april The CCBE has published a new page on its website specificallly devoted to the impact of Covid 19 on Justice.
28 april De werkwijze van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vanaf woensdag 29 april 2020.
24 april Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.
24 april Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken.
24 april De Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid treedt in werking.
23 april Vanaf 11 mei zullen op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal worden behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit, meldt de Rechtspraak.
23 april Rechtspraak gaat zoveel mogelijk door, ook onder de huidige omstandigheden. Dat stellen de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een gezamenlijke verklaring.
22 april De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met dinsdag 19 mei 2020.
21 april De Raad van State adviseert over de Tij­de­lij­ke over­brug­gings­re­ge­ling zelf­stan­dig on­der­ne­mers (Tozo).
17 april De Kamer van Koophandel biedt ondernemers de corona regelingencheck.
17 april De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de brief Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand, inclusief de brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de NOvA inzake extra steunmaatregelen voor de sociale advocatuur.
15 april De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten: keuzehulp privacy bij videobel-apps.
14 april Minister Dekker voor Rechtsbescherming informeert de Tweede Kamer over zijn antwoord op de brief van de NOvA inzake extra steunmaatregelen voor de sociale advocatuur.
14 april De beroepsopleiding advocaten organiseert tot en met week 28 van dit jaar geen fysieke onderwijsactiviteiten en biedt daarvoor in de plaats het onderwijs online aan.
10 april De Raad voor Rechtsbijstand geeft een overzicht van alle genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis.
10 april The CCBE addresses the European Commission on the consequences of the COVID10 pandemic and the impact of the measures taken on the Rule of Law, access to justice, the cost of justice and lawyers.
9 april VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren de coronacalculator waarmee ondernemers kunnen berekenen in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie.
9 april Het Juridisch Loket verlaagt tijdelijk de belkosten van € 0,25 naar € 0,10 per minuut voor mensen die een juridische vraag hebben. Daarnaast hoeven zij geen contact op te nemen met het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage bij doorverwijzing naar een advocaat.
9 april De Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van State geeft een update over de werk­wij­ze in de maand april.
8 april Ministers Dekker en Grapperhaus sturen spoedwetgeving naar de Tweede Kamer die het tijdelijk mogelijk maakt dat elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.
7 april Om videozittingen en veilig mailen mogelijk te maken heeft de Raad voor de rechtspraak een regeling opgesteld.
6 april Ministers Grapperhaus en Dekker informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken coronamaatregelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie.
6 april De Centrale Raad van Beroep bericht over de werkwijze na 6 april tot en met 28 april 2020.
3 april De Raad van State heeft besloten om tot en met 28 april geen fysieke rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak te houden. Voor urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt.
3 april  Doordat de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding zijn uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld. Kijk voor de meest recente regelingen per rechtsgebied op de themapagina corona van de Rechtspraak.
3 april Het Hof van Discipline publiceert een tijdelijk procesreglement gedurende de coronaviruscrisis.
2 april De Dienst Justitiële Inrichtingen verlengt de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen tot en met 28 april 2020. Het gaat hierbij onder andere om opschorting van bezoek en verlof in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, detentiecentra en forensische zorg klinieken en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken.
31 maart In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse orde van advocaten en de Mediation federatie Nederland heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten tot de beleidsregel voor de verstrekking van een extra voorschot.
31 maart De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een Kamerbrief over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
31 maart The General Court of the European Union announces a change to the judicial activities as a result of the coronavirus COVID-19 pandemic.
30 maart Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en publiceert een infographic Tozo-regeling aanvragen.
27 maart De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, gaat komende week van start en geldt vooralsnog tot 1 juni.
26 maart Om de productie van de rapportages in het Pieter Baan Centrum te kunnen garanderen, is het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie genoodzaakt de komende periode de capaciteit van het PBC te halveren.
25 maart Minister Grapperhaus geeft antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van het coronavirus voor de rechtspleging en de rechtsbescherming.
25 maart De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming verruimt de reactietermijn voor schriftelijke beroepszaken tijdens de coronacrisis.
25 maart De Rechtspraak heeft het overzicht met tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen bijgewerkt. Hier staan nu tijdelijke regelingen voor civiel handelsrecht (rechtbanken en gerechtshoven), civiel familie- en jeugdrecht (rechtbanken en gerechtshoven) en civiel insolventie (gerechtshoven). 
25 maart De Raad voor Rechtsbijstand geeft een nadere uitwerking van de extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU.
25 maart De Raad voor de Rechtspraak maakt bekend dat gerechtsgebouwen ook na 6 april in principe gesloten blijven. Wel wordt het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld langzaam uitgebreid.
25 maart Met de bekendmaking van het Besluit videoconferentie wordt het mogelijk om in meer situaties binnen het strafproces videocommunicatie toe te passen.
24 maart In overleg met de NOvA en het ministerie van Justitie & Veiligheid maakt de Raad voor Rechtsbijstand steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekend.
23 maart De Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand hebben gezamenlijk besloten om de start van de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' voor onbepaalde tijd uit te stellen.
20 maart De NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand zijn in gesprek over speciale financiële maatregelen. Naar verwachting zal de RvR begin volgende week extra maatregelen voor de sociale advocatuur publiceren.
20 maart De Belastingdienst neemt speciale maatregelen voor ondernemers die een betalingsregeling willen treffen.
20 maart Het kabinet maakt bekend dat de asielprocedure voor nieuwe asielzoekers wordt opgeschort: Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus
18 maart De Rechtspraak publiceert tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen van de rechtbanken (familie en jeugd) en hoven (civiel). 
17 maart Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket.
17 maart Het kabinet stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een noodpakket aan maatregelen om de economie, banen en inkomens te beschermen.
17 maart De Rechtspaak informeert over de werkwijze van de centrale informatiebalie tijdens de sluiting: hoe dient u stukken in?
17 maart De Raad voor Rechtsbijstand informeert over de afwijkende beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen.
17 maart De Dienst Justitiële Inrichtingen geeft een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus.
17 maart De Rechtspraak informeert over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uit- en overleveringszaken.
17 maart Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call.
16 maart De Rechtspraak geeft een overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld.
16 maart De Raad voor Rechtsbijstand overlegt met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de NOvA over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Bekijk de gevolgen voor strafpiketadvocaten.
16 maart De brief van minister Grapperhaus van 15 maart over de maatregelen tot en met 6 april 2020 vraagt nadere aandacht. Daarover vindt vandaag nader overleg plaats, waarbij ook de NOvA samen met andere togaberoepen aanwezig is.
16 maart The essential activities of the European Court of Human Rights will in principle be maintained and especially the handling of priority cases. For that purpose, teleworking has been put in place within the Court as a general rule, to
ensure the continuity of its tasks.
15 maart Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND.
15 maart Reactie van het Openbaar Ministerie op het sluiten van gerechten.
15 maart De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.
15 maart Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over maatregelen die tot en met 6 april 2020 zijn of worden genomen rond de rechtspleging, de migratieketen en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties.
13 maart CPO-Dialogue besluit om alle verplichte onderdelen – zowel onderwijs als toetsen – van de Beroepsopleiding Advocaten t/m 4 april te annuleren.
13 maart De Dienst Justitiële Inrichtingen treft preventieve corona-maatregelen.


Kijk voor de laatste adviezen en informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.