3nov

Rechterlijke toets beschermt advocaten tegen tappen

Op 28 oktober 2016 heeft het kabinet het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin is tegemoetgekomen aan de door de NOvA ingebrachte bezwaren. Er zijn wettelijke waarborgen opgenomen voor zowel direct tappen als indirect tappen. Voor advocaten is in het wetsvoorstel een specifieke regeling opgenomen.

Indien de inlichtingen- of veiligheidsdiensten bijzondere bevoegdheden willen inzetten jegens advocaten (direct tappen), waar vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten onderdeel van uitmaakt, is voorafgaande toetsing verplicht door de rechtbank Den Haag. De regeling ziet niet alleen op de bevoegdheid van de diensten om te mogen aftappen, maar geldt voor alle bevoegdheden waarbij de diensten mogelijk kennisnemen van vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en diens cliënt.

Indien bijzondere bevoegdheden worden ingezet jegens cliënten van advocaten (indirect tappen) dienen gegevens die betrekking hebben op de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt terstond vernietigd te worden. Mocht de verwerking van de gegevens noodzakelijk zijn voor het onderzoek dan kunnen deze alleen gebruikt worden als de rechtbank Den Haag daarvoor toestemming heeft verleend. 

De NOvA, die zich al geruime tijd sterk maakt voor een voorafgaande rechterlijke toets, is zeer verheugd dat deze toets nu voor alle bevoegdheden die ingezet worden jegens advocaten in de wet verankerd is.

2016