14jul

Consultatie BA2020: meer dan alleen een toelatingstoets

Begin deze week is de consultatie over de toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten (BA2020) geopend. Inmiddels hebben ruim 200 belangstellenden gereageerd. In de media focust de discussie zich met name op één onderdeel uit het brede consultatievoorstel: de eventuele toelatingstoets. Begrijpelijk, maar eenzijdig en voorbarig.

Het voorstel voor een toelatingstoets is tot stand gekomen via een aantal workshops met inbreng van diverse geledingen binnen de advocatuur. De deelnemers waren afkomstig van zowel kleine(re) en grote(re) kantoren, sociale en commerciële advocatuur, Raad voor de Rechtspraak, universiteiten, OM, opleidingsinstituten etc. Over het algemeen vindt men dat het niveau van de afgestudeerden momenteel te wisselend is. Een toelatingstoets, in welke vorm dan ook, is hiervoor een mogelijke oplossing. Op basis van deze brede input zijn de contouren van de BA2020 in het consultatiedocument uitgewerkt.

Tegelijk benadrukt de NOvA dat een toelatingstoets slechts één van de voorgestelde onderdelen is van een beroepsopleiding voor advocaten in 2020. Bovendien is noch over de toelatingstoets, noch over eventuele andere aanpassingen, al een besluit genomen. De huidige consultatie is juist bedoeld om de meningen binnen de advocatuur te peilen. De NOvA hoort graag wat de balie vindt van de geschetste contouren van de toekomstige beroepsopleiding, zowel als het gaat om een toelatingstoets als om de overige gepresenteerde onderdelen van de BA2020. De consultatie loopt tot en met 17 september. Vervolgens zal de algemene raad besluiten of - en zo ja, op welke onderdelen - de bestaande beroepsopleiding aanpassing behoeft.

2017