13-02-2018

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering"

De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgangspunten die zorgen voor veel betrokkenheid van binnen en buiten de balie.

Uit de gespreksrondes, workshops en de openbare consultatie met ruim 600 reacties blijkt een enorme bereidheid mee te denken over de BA2020. De constructieve toon waarmee deze discussie wordt gevoerd, laatst nog in een informele sessie met een aantal CvA-leden, waardeer ik zeer.

Toch hoor ik ook af en toe de vraag waarom de opleiding ‘weer helemaal op de schop moet’ na de aanpassingen in 2013. Let wel: er staat nu een dijk van een opleiding, maar ook een dijk van een opleiding moet toekomstbestendig zijn. Het is onze plicht om voortdurend rekening te houden met ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op de kwaliteit van de opleiding en (dus) op die van de beroepsgroep. In dit geval onder andere de toenemende diversiteit, specialisatie, internationalisering en de invloed van ICT. We kijken daarbij naar de goede aanknopingspunten die de huidige beroepsopleiding biedt. Daarnaast is de gekozen uitwerkingsrichting gebaseerd op de inbreng uit de consultatie: uw wensen, ideeën en behoeften. Alle keuzes die wij maken tijdens het verder uitwerken van de bouwstenen van de BA2020 leiden weer tot vervolg- of nieuwe vragen waar we mee aan de slag gaan. Dat vergt tijd.

Binnen de gekozen uitwerkingsrichting ligt de nadruk op het toepassen van juridische kennis in praktijksituaties. Om de opleiding beter te laten aansluiten op situaties die een stagiair tegenkomt in de kantoorpraktijk krijgen het patronaat en de kantoren een gerichtere rol en werken de stagiairs met een portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan. Dat zal waarschijnlijk wat meer tijd en inzet gaan vergen van kantoren en zeker van de patroons, maar daar staat een stagiair tegenover met meer direct toepasbare en inzetbare expertise. Een maatwerkaanpak die recht doet aan de diversiteit binnen onze balie. De NOvA zal de rol- en taakverdeling tussen patroon-mentor en stagiair verder uitwerken. Daarnaast houden we vast aan een vorm van juridisch-inhoudelijke toetsing voordat de stagiair aan het onderwijs begint. De exacte invulling, zwaarte en omvang daarvan en de gevolgen als de toets onverhoopt niet gehaald wordt, vergen nog nadere uitwerking in de komende maanden. Met een toetsing wordt herhaling van juridisch-inhoudelijke kennis voorkomen en komt de focus echt op de toepassing te liggen. Bovendien wordt de opleiding daarvan efficiënter. Door de hele opleiding heen komt er meer aandacht voor analytische vaardigheden, het leervermogen en de schriftelijke vaardigheden. Tenslotte onderzoeken we de mogelijkheid om een deel van het onderwijs (cognitief en praktijk- & specialistische vaardigheden per leerlijn) door alternatieve aanbieders te laten verzorgen.

Het uiteindelijke doel van de BA2020 is advocaat-stagiairs op te leiden tot advocaten die in staat zijn zelfstandig een (vaak gespecialiseerde) praktijk te voeren vanuit toegepaste kennis, de juiste vaardigheden, ethisch besef én het vermogen te blijven leren. Ik verwacht rond de zomer de verder uitgewerkte plannen aan het CvA voor te leggen, inclusief een eerste voorstel voor de benodigde aanpassing van de Voda.