19jan

Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

De advocatuur heeft te maken met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA er alles aan gedaan om de financiële bijdrage voor 2021 op hetzelfde niveau te houden als afgelopen jaar. Door de kosten te beperken is de financiële bijdrage slechts minimaal gestegen. Bernard de Leest, lid van de algemene raad, geeft tekst en uitleg.

Bernard de Leest 4bij3De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021? 

“Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets is bijgekomen, heeft alles te maken met het overhevelen van de kosten voor het dekenberaad van de lokale ordes naar de NOvA. De kosten voor het dekenberaad drukten op de lokale ordes. Nu krijgt het dekenberaad een plek in de begroting van de NOvA. Dit jaar betalen advocaten via de financiële bijdrage aan de NOvA dus voor het dekenberaad. Eenzelfde bedrag als er op de begroting bij de NOvA bijkomt, wordt dus in 2021 niet langer via de lokale omslag in rekening gebracht. Het is dus een vestzak-broekzakverhaal.”

Zonder die extra kostenpost van het dekenberaad blijft de financiële bijdrage op het niveau van afgelopen jaar. Is dat een bewuste keuze van de NOvA?

“Wij hebben ernaar gestreefd om een stijging te voorkomen, door kritisch te zijn op onze kosten. Zeker gezien de COVID-situatie willen wij advocatenkantoren ontzien. Waar het kan, hebben we dan ook uitgaven kritisch tegen het licht gehouden. Vacatures die uitstonden, zijn niet vervuld. Ook hebben we scherp geprioriteerd op de werkzaamheden. Omdat de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie veel wettelijke taken uitvoert, kunnen we natuurlijk niet ongelimiteerd schrappen in activiteiten. Dit was echt het maximaal haalbare.”

Waar gaat het grootste deel van de financiële bijdrage aan op?

“Tuchtrecht is altijd de grootste kostenpost. In 2018 zijn de volledige kosten voor de raden en het hof van discipline bij de advocatuur neergelegd. We blijven hier kritisch op de kosten. Met de voorzitters van de raden van discipline hebben we de begrotingssystematiek besproken en bekeken hoeveel fte’s er nodig zijn. Daar valt nauwelijks op te bezuinigen. De kosten voor tuchtrecht worden vooral lager als er minder klachten zijn. Naast tuchtrecht is toezicht een grote kostenpost. In totaal beslaan de kosten voor toezicht en tuchtrecht bijna de helft van de begroting.”

Hoe wordt elke euro van de financiële bijdrage besteed?

Kwaliteitsbevordering 0,05
Praktijkvoering 0,08
Opleiding 0,03
Belangenbehartiging en communicatie 0,18
Wetgevingsadvisering 0,02
Tableau 0,03
Toezicht: college van toezicht en dekenberaad 0,20
Tuchtrecht 0,26
Juridische aangelegenheden 0,07
Bestuurlijke organisatie 0,08
Totaal 1,00


Waar houdt de NOvA zich dit jaar onder andere nog meer mee bezig?

“Een ander belangrijk thema is en blijft veiligheid en weerbaarheid. Zo biedt de NOvA binnenkort veiligheidsscans aan waarmee advocaten hun kantoor kunnen controleren op kwetsbare punten. Daarnaast is er de noodtelefoon, het team LawCare en pleiten wij voor een wijkplaats, waar bedreigde togadragers op adem kunnen komen.
Hoog op de agenda staat ook integriteit, onder andere door ethiek stevig te verankeren in de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten die in maart van start gaat. Ook geven we hier invulling aan met de vernieuwde DilemmApp. Aan de hand van ethische dilemma’s word je je nog meer bewust van integriteitsvraagstukken.
Belangrijk blijft natuurlijk ook kwaliteitsbevordering: van kwaliteitstoetsen tot het rechtsgebiedenregister. Medio dit jaar komt daar een tool voor self-assessment bij. Deze tool kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos gebruiken om te kunnen reflecteren op hun eigen handelen.”

En het coronavirus?

“Dat speelde afgelopen jaar natuurlijk een grote rol en blijft ook dit jaar een thema. De NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand. Denk dan aan maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten.”

De NOvA is onlangs verhuisd naar een nieuw pand. Dat zal wel wat kosten…

“De maandelijkse kosten voor gebruik van dit nieuwe kantoor zijn hetzelfde als bij het oude pand. Het is in die zin kostenneutraal. Na ruim twintig jaar hebben we afscheid genomen van ons oude, gedateerde kantoor. Onze nieuwe plek, in het Haagse Beatrixkwartier, zit vlakbij station Den Haag CS en is gevestigd in een optimaal duurzaam gebouw. Het biedt ook meer mogelijkheden: zodra dat kan stellen we ruimtes ter beschikking aan specialisatieverenigingen, adviescommissies en groepen advocaat-stagiairs.”

Wat verwacht u, zal de financiële bijdrage in de komende jaren stabiliseren?

“Voor een deel is de omvang van de balie daarvoor bepalend maar ook bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van tuchtrecht. Het is moeilijk daar iets over te zeggen maar we streven er natuurlijk naar de financiële bijdrage zo laag mogelijk te houden.”

Besluitvorming financiële bijdrage
Voordat de factuur met de financiële bijdrage daadwerkelijk bij advocaten terechtkomt, gaat er een besluitvormingstraject aan vooraf. Het college van afgevaardigden (CvA) stelt jaarlijks de financiële bijdrage vast op grond van artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet. De door de algemene raad (AR) vastgestelde begroting dient hiervoor als basis. De AR bespreekt de conceptbegroting eerst met de financiële commissie van het CvA en vervolgens in een kleine setting van het CvA. Uiteindelijk stelt het CvA de hoogte van de financiële bijdrage vast.

 

 

2021