19jan

Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

Gisteren ontvingen alle advocaten de digitale factuur voor de financiële bijdrage 2023 aan de Nederlandse orde van advocaten. De financiële bijdrage in categorie 1 bedraagt 1.038 euro, in categorie 2 is dit 339 euro. Waar wordt dit aan besteed? Een overzicht van de belangrijkste thema’s en bijbehorende uitgaven in 2023.

Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (27%) naar het toezicht op de advocatuur, opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Vlak daarna volgt de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van discipline) met 26%. Iets minder dan de helft (47%) gaat naar de uitvoering van de overige wettelijke taken van de NOvA.

Infographic Hoe wordt uw financiële bijdrage besteed 2023

Wettelijke taken NOvA
De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de onafhankelijke positie van de advocatuur te borgen en uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. De NOvA staat met de inzet van de balie voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Belangrijke taken van de NOvA zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep, communicatie over en informatieverstrekking aan de advocatuur en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Kernwaarden centraal
Advocaten leveren een bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Zij kunnen deze bijzondere en belangrijke taak alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeoefend. Voor advocaten vanzelfsprekende beginselen als partijdigheid en geheimhouding, in het belang van de rechtzoekende, staan onder druk. In het belang van een goede rechtsbedeling maakt de NOvA zich als vertegenwoordiger van alle advocaten bij de politiek en in de samenleving sterk voor het in stand houden van deze kernwaarden. Zo ageerde de NOvA begin 2023 tijdens de consultatie van de aanpassing van de Penitentiaire beginselenwet stevig tegen de voorgestelde maatregelen om het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt in te perken.

Vooruitblik 2023
Via de Taskforce Bescherming tegen ondermijning blijft de NOvA ook in 2023 inzetten op het verhogen van de weerbaarheid en veiligheid van de advocatuur. Naast het bestaande aanbod aan weerbaarheidstrainingen komen er speciale trainingen voor startende advocaat-stagiairs.
Verder initieert de NOvA een drietal wetenschappelijke onderzoeken, alle vanuit het perspectief van de risico’s voor de advocaat en diens omgeving (familie, kantoor).
In het voorjaar 2023 komt een tool beschikbaar, waarmee advocaten zelf kunnen checken in welke openbare registers hun (privé)adresgegevens voorkomen en hoe zij deze data kunnen afschermen.

Veel aandacht gaat ook in 2023 naar een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De NOvA blijft met de overheid in gesprek over het belang van periodieke herijking van het aantal uren per zaak en herziening van het uurtarief. Met universiteiten wordt overlegd hoe studenten beter geïnformeerd kunnen worden over het belang van de sociale advocatuur.

De ontwikkeling naar een landelijk toezichthouder advocatuur (LTA) zal in de loop van 2023 concreter gestalte gaan krijgen. Ook andere belangrijke dossiers, zoals het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de balie en de informatievoorziening rondom de sanctieregelgeving, blijven de inzet van de NOvA vragen.

2023