20dec

Financiële bijdrage 2024 niet verhoogd

De financiële bijdrage aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor 2024 blijft gelijk aan die voor 2023. Voor advocaten in categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage net als vorig jaar € 1.038, voor advocaten in categorie 2 is dit wederom € 339.

FB 2024.260Op basis van de door de algemene raad vastgestelde begroting voor 2024 heeft het college van afgevaardigden vandaag het Besluit financiële bijdrage 2024 vastgesteld.

Wettelijke taken
De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de onafhankelijke positie van de advocatuur te borgen en uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. Hiertoe behoort het opstellen van regelgeving voor de advocatuur, het beheer van het tableau, het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het hooghouden van de kwaliteit van de beroepsgroep, het systeemtoezicht en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Factuur financiële bijdrage
Medio januari 2024 ontvangt elke advocaat die op 1 januari op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2024. Voor advocaten die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van het jaarbedrag.

Inkomen € 40.000 of minder: lagere financiële bijdrage
Advocaten die op 1 januari 2024 langer dan drie jaar op het tableau staan en in 2022 een bruto- inkomen hadden van € 40.000 of minder, komen in aanmerking voor de lage categorie 2. Kijk voor meer informatie in paragraaf 2.1 van de Regeling op de advocatuur. Is dit op u van toepassing? Dan kunt u dit uiterlijk 31 december 2023 aangeven in Mijn Orde

Tijdige uitschrijving
Overweegt u op korte termijn te stoppen als advocaat? Houd er dan rekening mee dat bij een uitschrijving van het tableau na 1 januari 2024 de financiële bijdrage voor het gehele jaar 2024 verschuldigd blijft. Er vindt geen restitutie plaats. Als u zich uiterlijk op 31 december 2023 uitschrijft via Mijn Orde, voorkomt u dat u een factuur voor de financiële bijdrage 2024 ontvangt. Bekijk in dat geval ook de informatie over stoppen met de praktijk

Factuuradres
Voor het toesturen van de digitale factuur voor de financiële bijdrage en correspondentie hierover maakt de NOvA gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in Mijn Orde geregistreerd staat. Wij raden u aan uw e-mailadres te checken in Mijn Orde en indien nodig aan te passen via het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’. 

2023