19jan

Hoe wordt uw financiële bijdrage besteed?

Medio januari hebben alle advocaten de digitale factuur voor de financiële bijdrage aan de Nederlandse orde van advocaten voor 2022 ontvangen. Dit jaar valt de financiële bijdrage 3,5% lager uit: 970 euro voor categorie 1 en 317 euro voor categorie 2. Dit is het gevolg van de onvoorziene lichte groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021.

Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (28%) naar de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van discipline). Vlak daarna volgt het toezicht (24%), opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Iets minder dan de helft gaat naar taken van de NOvA zoals het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en communicatie over en informatieverstrekking aan de advocatuur.

Infographic financiele bijdrage 2022

Wettelijke taken NOvA
De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de onafhankelijke positie van de advocatuur te borgen en uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. De NOvA staat met de inzet van de balie voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Belangrijke taken van de NOvA zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep, communicatie over en informatieverstrekking aan de advocatuur en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Kernwaarden centraal
Advocaten leveren een bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Zij kunnen deze bijzondere en belangrijke taak alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeoefend. Voor advocaten vanzelfsprekende beginselen als partijdigheid en geheimhouding, in het belang van de rechtzoekende, staan onder druk. De NOvA maakt zich als vertegenwoordiger van alle advocaten bij de politiek en in de samenleving sterk voor het in stand houden van deze kernwaarden.

Activiteiten 2022
De NOvA blijft ook in 2022 inzetten op het verhogen van de weerbaarheid en veiligheid van de advocatuur, met extra aandacht voor de bescherming tegen ondermijning. Uiteraard staat ook de gefinancierde rechtsbijstand onverminderd hoog op de agenda, waarbij de invoering van de hogere vergoedingen in lijn met scenario 1 van de commissie Van der Meer nauwlettend zal worden gevolgd. Op het gebied van praktijkstructuren kunt u dit jaar een openbare consultatie verwachten. Verder zal een vervolg worden gegeven aan het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de balie.

Uitgelicht: versterking governance
Het jaar 2022 staat ook in het teken van het transitieproces naar een landelijk toezichtorgaan binnen de NOvA, samen met de implementatie van de overige aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur. Binnen het huis van de NOvA zal het landelijk dekenberaad onderdak krijgen. Eerder zijn al de units financieel toezicht advocatuur (sinds 2013) en dekenaal toezicht advocatuur (sinds 2020) bij de NOvA ondergebracht. Voor het verdere proces is een wijziging van de Advocatenwet, zoals reeds in september 2020 door het ministerie van Justitie aangekondigd en vervolgens bij brief aan de Tweede Kamer van 29 oktober en 22 november 2021 herhaald, in voorbereiding. De NOvA volgt dit proces nauwgezet en informeert u zodra de inhoud van het wetsvoorstel bekend is.

2022