30nov

Lichte daling financiële bijdrage 2022

Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2022 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 daalt de financiële bijdrage komend jaar naar € 970, voor advocaten in categorie 2 naar € 317.

Financiele bijdrage 2022 - iStock-1347507778Positief resultaat
Door de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021 ontstaat komend jaar ruimte om de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2022 te verlagen met respectievelijk € 35 en € 12 (daling van 3,5%). Tevens wordt een bestemmingsreserve ‘implementatie Wpta’ van € 500.000 gevormd. Hiermee kunnen de kosten van de transitie naar een landelijk toezichtorgaan binnen de NOvA, alsmede de implementatie van de overige Wpta-aanbevelingen, worden gedekt.

Wettelijke taken
De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de Nederlandse orde van advocaten als publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de onafhankelijke positie van de advocatuur te borgen en uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en de toegang tot het recht. Andere taken zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het hooghouden van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Inkomenscategorie en uitschrijving
In januari ontvangt elke advocaat die op 1 januari 2022 op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2022. Voor advocaten die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van het jaarbedrag. Advocaten die op 1 januari 2022 langer dan drie jaar op het tableau staan en in 2020 een bruto inkomen hebben van € 37.000 of minder, komen in aanmerking voor de lage categorie 2. Zij kunnen dat uiterlijk 31 december 2021 aangeven in Mijn Orde. Bij een uitschrijving van het tableau (via Mijn Orde) na 1 januari 2022 blijft de financiële bijdrage voor het gehele jaar 2022 verschuldigd.

2021