Regelgeving Wwft

Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU):

Huidige regelgeving

Nederlandse wetsvoorstellen

Wat vindt de NOvA van dit wetsvoorstel?

Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie
Op 30 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie ingestemd met het AML-pakket zoals al eerder door het Europees parlement was geaccordeerd. De tekst wordt gepubliceerd in the EU’s Official Journal en treedt daarna in werking. De AML-verordening moet worden ingevoerd binnen drie jaar na de inwerkingtreding. De lidstaten hebben twee jaar tot drie jaar de tijd (afhankelijk van de richtlijn) om de verschillende richtlijnen in te voeren.

De Raad en het Europees Parlement hebben op 22 februari 2024 besloten dat de vestigingsplaats van de AMLA (europese toezichthouder op de Wwft) in Frankfurt zal worden gevestigd. Naar verwachting zal de AMLA medio 2025 operationeel worden.

De Raad en het Europees Parlement hebben op 14 februari 2024 een voorlopig akkoord over delen van het antiwitwaspakket bereikt; een reeks wetgevingsvoorstellen om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het pakket aan regelgeving dient te worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement.

De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken, waaronder:

  • De oprichting van een EU-toezichthouder (AMLA) voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, zie ook het EU-persbericht van 12 december 2023;
  • Een gemeenschappelijk EU-wetboek voor de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding. Dit bestaat uit een verordening en een nieuwe richtlijn;
  • Zie de tijdlijn voor de actuele stand van zaken van deze wetgevingsvoorstellen.