Vacature onderwijskundige examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

Beschikt u over ruime ervaring in het onderwijsveld als onderwijskundige? En wilt u naast uw huidige werkzaamheden een bijdrage leveren aan de opleiding van advocaten? Dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Sluit onderstaand profiel aan bij iemand uit uw netwerk dan ontvangen we graag uw persoonlijke voordracht.

De NOvA  zoekt voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten een: 

ONDERWIJSKUNDIGE VOOR DE EXAMENCOMMISSIE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN


De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige opleiding staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

De Beroepsopleiding Advocaten kent drie centrale toetsmomenten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. In de toets Ethiek wordt de kennis en toepassing van de relevante regelgeving getoetst. Tijdens de integratieve dagen wordt door middel van een praktijksimulatie beoordeeld in hoeverre de advocaat-stagiair in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre het ethisch besef is ontwikkeld. Integratieve dag 1 vindt plaats in de vorm van een moot court en integratieve dag 2 in de vorm van een andere complexe praktijksimulatie, zoals een onderhandeling bij Privaatrecht en Bestuursrecht en een getuigenverhoor bij Strafrecht.   

De examencommissie Beroepsopleiding Advocaten is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. De examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsen. Binnen de examencommissie zijn verschillende vakkamers, waaronder een vakkamer onderlinge consistentie waarin de onderwijskundige plaatsneemt. De voorzitter vormt samen met de onderwijskundige en nog een ander lid van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten het dagelijks bestuur van de examencommissie. Een ambtelijk secretaris en juristen ondersteunen de examencommissie.  

Wat gaat u doen? 

 • De kwaliteit van de organisatie van het toetsen en van de protocollen bewaken voor zover deze de toetsen en het examen betreffen; 
 • De inhoud, opzet en invulling van (de beoordeling van) de toetsen vaststellen; 
 • Een toetsmatrijs voor de toetsen vaststellen (conform de eindtermen); 
 • Indien van toepassing de toetsvragen en de daarbij behorende antwoordmodellen en beoordelingscriteria vaststellen, binnen de context van de toetsmatrijs; 
 • Een kader vaststellen op grond waarvan de toets wordt beoordeeld met daaraan gekoppeld de beoordeling voldoende of onvoldoende; 
 • Beslissen over de deelname van een advocaat-stagiair aan de toetsen waarvoor de stagiair is aangemeld; 
 • Het resultaat van de beoordeling van de toetsen vaststellen; 
 • Herbeoordelingsverzoeken behandelen naar aanleiding van toetsuitslagen; 
 • Toezien op de uitvoering van de Verordening op de advocatuur en het Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten van de NOvA; 
 • Informeren en/of adviseren van de NOvA over aangelegenheden betreffende de examinering. 
 • Naast de taken die ieder lid van de examencommissie heeft, heeft de onderwijskundige specifiek de onderstaande rol en taken: 
 • Adviseren over de verdere professionele ontwikkeling van de examencommissie; 
 • Bijdrage leveren aan de verdere borging van de taken van de examencommissie; 
 • Vanuit de taakstelling van de examencommissie toezien op de opbouw van de vakinhoudelijke kennis op basis waarvan de integratie van kennis en vaardigheden gedurende de mootcourts en de kennistoets ethiek wordt geëxamineerd.  

Uw profiel 

 • Kennis van assessments als toetsvorm en bij voorkeur geruime tijd actief (geweest) in het juridisch onderwijsveld; 
 • Bestuurlijke ervaring bij complexe vraagstukken; 
 • Zoekt verbinding, dialoog en draagvlak; 
 • Integer, transparant en betrokken; 
 • Affiniteit met beroepsopleidingen en interesse in het werken met jonge professionals is een pré. 

Vergoeding en tijdsbesteding 
De examencommissie vergadert tweemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdbesteding, inbegrepen werkzaamheden in het dagelijks bestuur, is ongeveer twee tot drie dagen per maand. 
We begrijpen dat elke nieuwe uitdaging tijd en ondersteuning vergt om volledig succesvol te zijn. Daarom is er een inwerkperiode waarin zorg wordt gedragen voor een warme overdracht. 
De examencommissieleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Interesse? 
Voor verdere informatie over de procedure en/of de vergoeding kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman (coördinator beroepsopleiding advocaten) via k.vandijck@advocatenorde.nl of (06) 48 41 26 72. 

Uw interesse of aanbeveling kunt u kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vacature@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie onderwijskundige examencommissie BA’.